หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดย ดร.กฤติน กุลเพ็ง..