หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบ Win Win

หลักสูตร การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบ Win Win โดย คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธ..