หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดย อ.กฤติน กุลเพ็ง ..