หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดย คุณกฤติน กุลเพ็ง..