หลักสูตรน่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

ก้าวสู่การเป็น....ที่ปรึกษาด้าน HR ในองค์กร

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น....ที่ปรึกษาด้าน HR ในองค์กร โดย คุณอุไรวรรณ อยู่..