Home > ภาพกิจกรรม


 
 
The Secrets of Success
View : 1,486
 
 

หลักสูตร The Secrets of Success

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเสริมสร้างให้คนเก่งขึ้นด้วยวิธีและหลักการความเข้าใจง่ายๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นอย่างดี

เข้าใจง่ายด้วยวิธีสอนที่สนุกสนานอย่างนี้และใช้เลย


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter