Home > ภาพกิจกรรม


 
 
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
View : 542
 
 
 หลักสูตร ทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดซื้อและเทคนิคการเจรจาต่อรองให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์

หลักสูตรดีๆอีก1หลักสูตร เย้ๆ


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter