Home > ภาพกิจกรรม


 
 
หลักสูตร การเสียภาษีของแรงงานต่างชาติในไทย
View : 540
 
 
 หลักสูตร การเสียภาษีของแรงงานต่างชาติในไทย  

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใขถึงเรื่องกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจก่อขึ้นได้กับองค์กร จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์

ภาษีเป็นเรื่องยากที่เข้าใจได้ง่ายๆ อิอิ


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter