Home > ภาพกิจกรรม


 
 
หลักสูตร การประเมินค่างานทำให้เป็นเรื่องง่าย ใครๆก็ทำได้ (Work Shop)
View : 580
 
 
 หลักสูตร การประเมินค่างานทำให้เป็นเรื่องง่าย ใครๆก็ทำได้ (Work Shop) 
ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าถึงเทคนิคและวิธีวิเคราะห์ที่ถูกต้องสำหรับการประเมินค่าจ้างเงินเดือนที่เหามะสมเพื่อรักษามาตราฐานบริษัทและรักษาคนเก่งๆในองค์กรไว้โดยวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์
ได้เทคนิคและการวิเคราะห์ที่ดี

Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter