Home > Consulting


 
 
การคิด การบริหาร และการควบคุมต้นทุน
View : 4,512
 
 

          เนื่องด้วยปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันกันสูงมาก ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กต่างก็มุ่งหวังว่าจะสามารถดำรงธุรกิจในภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Outcome ที่ได้จากให้คำปรึกษาทางด้านการคิดต้นทุน โดยวิธี Activity base costing


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter