Home > News


 
 
แผนการจ่ายเงินจูงใจ
View : 8,226
 
 

ความหมายอย่างสั้น

แผนการจ่ายเงินจูงใจ คืออะไร?
แผนการจ่ายเงินจูงใจ เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลผลิต ทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน และมีความเต็มใจในการให้ความร่วมมือในการปรับปรุงการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ความสำคัญของเรื่อง
ทำไมจึงต้องมีแผนการจ่ายเงินจูงใจ
เป้าหมายหลักที่ทำให้ต้องมีแผนการจ่ายเงินจูงใจ คือ การที่เราต้องการให้คนงานทำงานมากขึ้นกว่าปกติในฉพาะช่วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเราได้งานมามากกว่าปกติ หรือเราต้องการที่จะปรับปรุงระบบงาน เราจึงใช้แผนการจ่ายเงินจูงใจเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ความหมายอย่างละเอียด
ลักษณะของแผนการจ่ายเงินจูงใจ
โดยทั่วไปในการปรับปรุงระบบงาน เรามักจะใช้เวลามาตรฐานมาเป็นเกณฑ์กำหนดเงิน จูงใจ อย่างไรก็ตาม เราพบว่าเรายังสามารถใช้ค่าของการวัดผลงานในเชิงอื่นๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินจูงใจด้วย เช่น
1.ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เช่น เราสามารถทำการผลิตสินค้าได้ถึง 90 % ของกำลังการผลิตต่อวัน เป็นต้น
2.เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ลดลง เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่จะสูงขึ้นได้จากการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า เช่น การตั้งเป้าว่าของเสียในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 100 ชิ้น หรือสัดส่วนของของเสียกับสินค้าที่ทำการผลิตทั้งหมดไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์
3.ยอดเงินค่าใช้จ่ายวัสดุที่ลดลง เช่น กำหนดว่าจะลดต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบในการผลิตลงให้ไม่เกิน 10 บาท ต่อชิ้น จากเดิมอยู่ที่ 11 บาทต่อชิ้น
4.ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการประหยัดพลังงาน เช่น กำหนดไว้ว่างานต้อง ทำให้เสร็จก่อนช่วงหกโมงเย็น ซึ่งค่าไฟจะแพงขึ้น
ข้อพิจารณาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ข้อดีของการใช้แผนการจ่ายเงินแบบจูงใจ
1.เห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจน
2.เป็นวิธีที่เรียบง่ายและคนงานสามารถเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังคำนวณเงินจูงใจได้ไม่ยาก
3.เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยทั่วกัน
4.สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย เมื่อเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักในการกำหนดแผนการจ่ายเงินแบบจูงใจ
1.แผนการจ่ายเงินจูงใจจะต้องส่งผลดีต่อบริษัท ในแง่ของการลดต้นทุนการผลิต หรือการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.ก่อนที่จะนำแผนการจ่ายเงินจูงใจมาใช้ ทางฝ่ายบริหารต้องทำความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนงานเสียก่อน
3.ไม่ควรทำการจำกัดยอดเงินที่คนงานจะได้เพิ่มจากแผนการจ่ายเงินจูงใจ เพราะยังไงเมื่อการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ก็ทำให้เราได้กำไรมากขึ้นเช่นกัน
4.แผนการจ่ายเงินจูงใจจะต้องเป็นแผนที่มีความยุติธรรมต่อลูกจ้างและนายจ้าง
5.ควรมีการกำหนดและบันทึกถึงหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง
6.ระวังการละเลยในการแจ้งให้คนงานหรือตัวแทนทราบเกี่ยวกับแผนการจ่ายเงินจูงใจ และกระบวนการที่จะใช้
7.ควรให้หัวหน้าคนงานหรือตัวแทนคนงาน มีส่วนร่วมในกระบวนการวิธีจ่ายเงินจูงใจ เพื่อให้เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
คำไข (Keywords) : แผนการจ่ายเงินจูงใจ การผลิต ความรู้อ้างอิง นิยามธุรกิจ
แหล่งข้อมูล :
วันชัย ริรวนิช. (2539). การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันชัย ริจิรวนิช. (2539). การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม : เทคนิคและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกี่ยวกับผู้จัดทำ :
ชื่อ : นายชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ
การศึกษา : ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                       ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการ (English Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ : ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Planning Officer ให้กับ Thai Petrochemical Industry Public

Company Limited (TPI)

ขอขอบคุณข้อมูลสนับสนุน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


Bookmark and Share
 
.doc แผนการจ่ายเงินจูงใจ ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 681 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter