Home > News


 
 
Promotion Public 2015
View : 688
 
 

 

 

 Promotion Public 2015


  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลกรขององค์กรในระยะยาว 
ITC จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับองค์กร เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรประจำปี 2558 สำหรับโปรโมชั่นดังกล่าว
ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรของท่านอีกด้วยBookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter