Home > News


 
 
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ(Purchasing Negotiation Technique)
View : 64
 
 

 วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
กรรมการผู้จัดการ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

ผู้ก่อตั้งและได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมคนแรก ของ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย(PSCMT)

หลักการและเหตุผล

การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ผู้เข้าสัมมนาในหลักสูตรนี้จะทราบถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะ อันจะทำให้การเจรจาในอนาคตประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์  

•  ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงกระบวนการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง

•  ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

•  ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

 

•  ผู้เข้าสัมมนาสามารถทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

รูปแบบการสัมมนา

 

          บรรยาย  ตัวอย่าง workshop แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยโดยตรงกับวิทยากร  

ผู้เข้าสัมมนา

           ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ผู้ที่สนใจทั่วไป

หัวข้อการสัมมนา

•  แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง

•  เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

•  การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

•  รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

•  ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

•  การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง 

•  ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

•  ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

•  เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ

•  การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

•  การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม

•  เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

•  การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง

•  ถาม-ตอบปัญหา


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter