Home > News


 
 
เทคนิคการบริหารคลังสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย และต้นทุน
View : 44
 
 

 วิทยากร

คุณคัตลิยา  กุญชร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระด้าน LOGISTIC & SUPPLY CHAIN

 

    ประสบการณ์การทำงาน :

 • บริษัท BP OIL จำกัด
 • บริษัทโอสถสภา เต็กเฮงหยู จำกัด

หลักการและเหตุผล

ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันที่ตลาดเป็นของผู้บริโภค ความต้องการสินค้าและบริการมีความหลากหลาย เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ผลิต และผู้บริโภคมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตและลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้า การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจึงได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้มีสินค้าหรือบริการในปริมาณ เวลา คุณภาพ ราคา และสถานที่ ตรงตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ดังจะเห็นได้ว่า หากองค์กรไม่สามารถบริหารให้มีสินค้าหรือบริการตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ การขาดโอกาสในการขายสินค้า เช่น ในกรณีของบริษัทที่มีสินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า (หากมีคู่แข่งที่สามารถผลิตสินค้าได้ในลักษณะเดียวกัน ลูกค้าก็คงจะไม่ยอมรอสินค้าจากบริษัทที่มีสินค้าไม่เพียงพอแน่นอน) หรือ ในทางตรงกันข้าม หากองค์กร     มีสินค้ามากเกินความต้องการ ก็ต้องมีต้นทุนที่จะต้องลดราคาสินค้าเพื่อเร่งจำหน่ายสินค้าออกให้หมด เนื่องจากมีสินค้าคงคลังมากกว่าความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง จึงเป็นส่วนสำคัญของแต่ละองค์กร และการบริหารสินค้าคงคลังนับเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกับอุปทาน (Supply) ให้สอดคล้องกับความแปรปรวนของอุปสงค์ (Demand) เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะมีสินค้าเพียงพอในการรักษา ระดับการให้บริการ (Service Level) ที่มีต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคการจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากสินค้าค้าง stock
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้ทราบถึงข้อบกพร่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบการบริหารคลังสินค้าขององค์กร

รูปแบบการสัมมนา

          บรรยาย  ตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยโดยตรงกับวิทยากร  

ผู้เข้าสัมมนา

            เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ผู้ที่สนใจทั่วไป

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า
 2. ขั้นตอน และเทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ
 3. การบริหารการจัดเก็บคลังสินค้า

·      การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

·      การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

·      การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

·      เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก

·      จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์

 1. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า
 2. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
 3. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
 4. การจัดทำรายงาน Stock สินค้า
 5. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง
 6. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)
 7. การแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ
 8. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
 9. ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกันกรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK
 10. สรุปคำถาม - คำตอบ    

Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter