Home > In-house Training


 
 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
View : 2,487
 
 

 หลักการและเหตุผล

           ถึงแม้ว่าเราทุกคนจะเคยแก้ปัญหาและเคยตัดสินใจกันมาตลอดชีวิตก็ตาแต่เราก็มักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก และมีอยู่บ่อยครั้งที่เรามักจะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ หากเรามีวิธีที่จะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ กล่าวคือมีวิธีการและมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้การแก้ปัญหาของเราสามารถทำได้อย่างดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงธรรมชาติของปัญหาและธรรมชาติของการตัดสินใจ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริง และอะไรเป็นปัญหา ตลอดจนสามารถหาสาเหตุของปัญหา เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขต่อไป
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางความคิดอย่างเป็นระบบกับวิธีการแก้ไขปัญหา
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณของทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอหลักสูตรสัมมนาพร้อมใบเสนอราคาการจัดสัมมนา In House Training

 ได้ที่ : คุณสุกัญญา/ คุณกรรณิการ์/คุณกฤษฎา

Tel. 0-2115-9890-92 Fax. 0-2115-9893 
หรือ E-mail:itcinnotraining@hotmail.com 
Web.: www.itcinnotraining.com


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 351 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter