Home > In-house Training


 
 
Key Success of Service Excellence
View : 1,810
 
 

 หลักการและเหตุผล

          ในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนับเป็นเรื่องสำคัญและมีความ  จำเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ

           กลุ่มงานการให้บริการนับเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิผลในการทำงาน สู่การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานเพื่อความสำเร็จ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีหัวใจบริการจากภายในสู่ภายนอก นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารและสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และสร้างทัศนคติ การให้บริการด้วยใจอย่างยั่งยืน

           หลักสูตร “Key Success of Service Excellence” นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างครบถ้วน นอกจากการฝึกอบรมจะมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะ การสร้างทัศนคติบวกในงานบริการ การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อนสร้างความแข็งแกร่งภายใน และหัวใจบริการแล้ว ยังมีเนื้อหาครอบคุลมการพัฒนาทักษะและเทคนิค ในการให้บริการที่มีคุณภาพ การหาความแข็งแกร่ง และสร้างเสน่ห์ เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจและลดการต่อต้าน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นเทคนิคในการสื่อสารเพื่อการบริการที่น่าประทับใจ และศิลปะการตอบข้อร้องเรียนให้ลูกค้าพึงพอใจ ทั้งการสื่อสารต่อหน้า และทางโทรศัพท์ ( FACE -TO-FACE & CALL CENTER)

           หลักสูตรนี้ จะมีการนำเทคนิค Eduplement มาใช้เพื่อสร้างมิติความน่าสนใจให้ผู้เข้าฝึกอบรม รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติ workshop และกรณีศึกษาตลอดการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของงานบริการและการบริการด้วยใจ
  • เพื่อสร้างทักษะในการบริการด้วยใจที่มีคุณภาพ
  • เพื่อเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง และการปรับ Mindset ในการให้บริการด้วยใจอย่างยอดเยี่ยมและยั่งยืน
  • เพื่อให้รู้วิธีค้นหาความแข็งแกร่ง และสร้างเสน่ห์ในการให้บริการ เพื่อพิชิตใจลูกค้า และลดการต่อต้าน
  • เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารในการให้บริการ การตอบข้อร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และนำไปสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
  • มีการทำ Workshop และ Case study ตลอดการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจสูงสุด และนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

 ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอหลักสูตรสัมมนาพร้อมใบเสนอราคาการจัดสัมมนา In House Training

 ได้ที่ : คุณสุกัญญา/ คุณกรรณิการ์/คุณกฤษฎา

Tel. 0-2115-9890-92 Fax. 0-2115-9893 
หรือ E-mail:itcinnotraining@hotmail.com 
Web.: www.itcinnotraining.com

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 325 ครั้ง
.pdf แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 335 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter