Home > In-house Training


 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
View : 1,553
 
 

 หลักการและเหตุผล

          ปฏิเสธไม่ได้ว่า องค์กรธุรกิจกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility ) หรือ CSR ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่แทบทุกแห่งหันมาให้น้ำหนักและบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับอุปสรรค ปัญหาเป็นเงาตามตัวไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผิวเผิน การตีโจทย์ CSR ที่ขาดความลึกซึ้ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CSR เป็นแนวคิดใหม่ที่กลุ่มประเทศต่างๆ จะนำมากำหนดเป็นเงื่อนไขในการทาการค้ากับประเทศต่างๆ และกำหนดเป็นมาตรฐาน สากลในอนาคตอันใกล้ CSR เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ประชาชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ การพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ยึดหลักจริยธรรม และธรรมา
ภิบาลในการบริหารองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการนำ
CSR มาเป็นประเด็นกีดกันทางการค้าในอนาคตอันใกล้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึให้ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ทั้ง ผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชนรอบข้าง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการทำ CSR  ซึ่งจะส่งผลกลับสู่พนักงานทั้งทางตรง และทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร
  3. เพื่อปลูกฝังในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และทำงานในหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการช่วยเหลือชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอหลักสูตรสัมมนาพร้อมใบเสนอราคาการจัดสัมมนา In House Training

 ได้ที่ : คุณสุกัญญา/ คุณกรรณิการ์/คุณกฤษฎา

Tel. 0-2115-9890-92 Fax. 0-2115-9893 
หรือ E-mail:itcinnotraining@hotmail.com 
Web.: www.itcinnotraining.com

 

          


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 299 ครั้ง
.pdf แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 297 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter