Home > In-house Training


 
 
Breakthrough English Language by NLP
View : 1,646
 
 

 หลักการและเหตุผล

             ภาษาอังกฤษเป็นทักษะอันสำคัญประการหนึ่งต่อการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะในยุค AEC ที่กำลังจะมาถึง แต่เรากลับพบว่าการศึกษาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาใช้เวลามากเกินไป ยากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาจนสูญเสียความมั่นใจในตนเอง และตัดสินคุณค่า ความสามารถของตนเองต่ำกว่าความเป็นจริง เกิดภาวะ การวิ่งหนีภาษาอังกฤษ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ถึงในระดับของการมีกระบวนทัศน์และคิดอย่างเป็นระบบ การมีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน

             ในการเรียนการสอน ผู้สอนจะได้นำศาสตร์ NLP มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ Richard Bandler กับ John Grinder สองผู้ก่อตั้งจิตวิทยาสาย  NLP ได้เริ่มศาสตร์นี้ด้วยคำถามที่ว่า อะไรที่ทำให้คนบางคนประสบความสำเร็จและมีความสุขในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว ?  และอะไรที่ทำให้คนบางคนเป็นตรงกันข้าม ?

             “คนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข เขาทำอะไรในหัว (สมอง) ของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาได้รับความสำเร็จและความสุขเช่นนั้น?  และคนที่มีปัญหาและขาดความสุขล่ะ พวกเขาทำอะไรในหัว (สมอง) ของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาเป็นอย่างที่พวกเขาเป็น ?” และเราจะสามารถเรียนรู้เรื่องนี้และนำไปสอนคนอื่น ๆ เพื่อให้คนเหล่านั้นประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ด้วยได้อย่างไร ?คำถามนี้คือจุดเริ่มต้นของจิตวิทยาสาขา NLP 

               Richard Bandler กับ John Grinder ได้ทำการศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ขาดความสุข และค้นพบว่า สมองและจิตใจของมนุษย์มีโครงสร้าง (structure) และรูปแบบ (pattern) การทำงานบางอย่างที่ชัดเจนที่ทำให้เรามีชีวิตอย่างที่เราเป็น มีพฤติกรรม ความเชื่อ ทัศคติ วิธีคิด ฯลฯ อย่างที่เรามีและถ้าเราสามารถเข้าใจกระบวนการคิดของคนเราได้ เราก็สามารถช่วยให้แต่ละคนเปลี่ยนวิธีคิดให้เขาคิดในวิถีที่เขาจะได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการ

               Bandler จึงได้ค้นพบความจริงอย่างหนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมอาจมีอิทธิพลสำคัญต่อพฤติกรรม ความรู้สึก ความจำ วิธีคิด อารมณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ สิ่งเหล่านี้เราอาจเรียนรู้มาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ อิทธิพลของครู เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้น คนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปตามประสบการณ์  ให้ความหมายและคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เพราะเราได้รับการเรียนรู้มาไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์เราไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริง แต่เรา

              มองโลกตามการรับรู้ของเรา (The map is not the territory) ประเด็นที่สองก็คือ เมื่อโลกภายในของเราเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา เราก็ย่อมสามารถที่จะรื้อและสร้าง (deconstruct) สิ่งเหล่านั้นขึ้นใหม่ได้เช่นกัน

              ความเข้าใจนี้ทำให้เรามีความยืดหยุ่น และสามารถสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ ในแบบที่เป็นประโยชน์กับเรา

              ดังนั้น ความรู้เรื่อง NLP ทำให้ เข้าใจกลไกและกระบวนการทำงานของจิตใจในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น ผู้สอนจึงได้นำหลักการ ดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของภาษากับกระบวนการทำงานของจิตใจและสมอง เรียนรู้วิธีโปรแกรมจิตใจและสมองผ่านทางการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • พูด ฟังภาษาอังกฤษได้ทันทีที่เรียนผ่านกระบวนการ เปลี่ยนกรอบความคิดใหม่
  • สร้างทัศนคติบวก และเห็นเป้าหมาย ตามความเป็นจริง และเกิดการกระทำทันที
  • เข้าใจถึงโครงสร้างและรูปแบบการทำงานของสมองที่ทำให้ความเชื่อ ทัศนคติ และประสบการณ์เก่า ๆ ในชีวิตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม วิธีคิด อารมณ์และความรู้สึกของเรา
  • ให้สมองทำงานให้เราในแบบที่เราอยากให้เป็นโดยการเปลี่ยนกระบวนการทำงานของสมองซึ่งจะส่งผลให้ความคิด อารมณ์ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไป และทำให้เรามีพฤติกรรมในแบบที่เราต้องการ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพ
  • มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองและเห็นคุณค่าของผู้อื่น (สร้าง Self-Esteem)
  • สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
  • เป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้างและองค์กร

 ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อเสนอหลักสูตรสัมมนาพร้อมใบเสนอราคาการจัดสัมมนา In House Training

 ได้ที่ : คุณสุกัญญา/ คุณกรรณิการ์/คุณกฤษฎา

 

Tel. 0-2115-9890-92 Fax. 0-2115-9893 
หรือ E-mail:itcinnotraining@hotmail.com 
Web.: www.itcinnotraining.com

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มการขอใบเสนอราคา In house Training ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 295 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter