Home > Promotion


 
 
สร้าง KPIs การขาย เพื่อยอดขายทะลุเป้า
View : 14
 
 

 วิทยากร

คุณชิงชัย  อิทธิอมรกุลชัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเบรน ฟอรั่ม จำกัด

 

    ประสบการณ์การทำงาน :

 • บริษัท ศรีอยุทยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนกรับประกันอัคคีภัย
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ผู้จัดการฝ่ายตัวแทนจำหน่าย
 • บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตัวแทนจำหน่าย
 • บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ส่วนงานแลนด์ โรเวอร์  รองประธานฝ่ายขาย

หลักการและเหตุผล

         กิจกรรมการขายของพนักงานขายคือตัววัดความสำเร็จของยอดขาย  จุดอ่อนของการบริหารยอดขายคือขาดตัววัดที่ดี  ตัววัดที่ดีจะเป็นตัวบ่งชี้สัญญาณสองประการให้กับผู้บริหารขายและพนักงานขายคือ (1) สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่ากำลังจะไม่บรรลุเป้าขาย และ(2) จุดอ่อนในการขาย ที่ต้องเอาใจใส่ในการแก้ไขต่อไป  KPIs ที่ดีจะต้องกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานขายไปสู่เป้าการขาย ขณะที่ KPIs ที่เลวจะบั่นทอนยอดขาย

         หลักสูตรสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ KPIs ที่ช่วยทั้งผู้บริหารงานขายและพนักงานขายมีหลักวัดในการทำงาน เพื่อเตือนตัวเองว่าจะต้องทำกิจกรรมการขายอะไรบ้าง  มีจุดอ่อนที่ขัดขวางการบรรลุเป้าการขายตรงไหน  ข้อสำคัญคือการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการนำ KPIs ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ในองค์การการอบรมเป็นลักษณะของปฏิบัติการผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจความสำคัญและประเภทของ KPIs ขาย
 2. สามารถทราบถึงวิธีการสร้าง KPIs ที่สมเหตุผลและเป็นที่ยอมรับของพนักงานขาย
 3. สามารถเข้าใจถึงวิธีการผูกกิจกรรมขายเข้ากับ KPIs เพื่อนำไปใช้ในการสร้างยอดขาย

รูปแบบการสัมมนา

      บรรยาย การระดมสมอง  กรณีศึกษา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.    ผู้บริหารงานขายที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการวัดผลงานการขาย

2.    พนักงานขายที่ต้องการบรรลุเป้าการขายด้วยการใช้ KPIs วัดประสิทธิภาพการขายของตนเอง

หัวข้อการสัมมนา

1. เข้าใจประเภทของ KPIs และประโยชน์ของ KPIs แต่ละประเภท

 •  ประโยชน์ KPIs ขาย
 •  สร้าง KPIs เตือนภัย กับ KPIs วัดผลงาน
 •  การประสาน KPIs ทั้งสองประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
 •  Workshop สร้าง KPIs สองประเภท เพื่อเพิ่มความเข้าใจและนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

2. วิธีการผูก KPIs กับกิจกรรมขาย

 •  การสร้างกระบวนการขายเพื่อวัดความสำเร็จของยอดขาย
 •  การกำหนดกิจกรรมการขายและการประมาณการยอดขาย
 •  Workshop การสร้างกระบวนการขายและการกำหนดกิจกรรมขายเพื่อนำไปสู่การสร้าง KPIs

3.วิธีการใช้ KPIs กับการบริหารลูกค้า

 • กระบวนการในการบริหารลูกค้าที่สร้างยอดขาย
 • การกำหนด KPIs เพื่อวัดที่มาของยอดขาย
 • Workshop การวิเคราะห์ KPIs เพื่อหาจุดอ่อนของการสร้างยอดขาย

4. สรุป คำถาม คำตอบ


Bookmark and Share
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter