Home > Promotion


 
 
การวางแผนอัตรากำลังและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
View : 108
 
 

 วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

………………………………………………………..

 

 • นักวิทย์ศิลป์ (SciArtist)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (SCEO) Kriszd D-V Corp.,Ltd. , ประธานกรรมการบริหาร Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • วิทยากรประจาสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ กระทรวงยุติธรรม โครงการผู้บริหารหัวหน้าศาลในศาลชั้นต้น

ประสบการณ์ :

 • กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรรมการบริหาร TUV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน
 • ผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจากัดมหาชนหลายแห่ง
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาบริษัท องค์การรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน มากกว่า 850 แห่ง 

หลักการและเหตุผล

           การวางแผนกำลังคนมิใช่เป็นเพียงกิจกรรมการคำนวณตัวเลขที่เกิดขึ้นและจบลงเป็นครั้งๆ  ซึ่งต้องอาศัยพยากรณ์และข้อมูล ปัจจัยต่างๆ มากมายประกอบด้วย เป็นทั้ง ศาสตร์และศิลป์เลยทีเดียว แต่จะมีประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร เชื่อมโยงไปสู่กลไกการบริหารจัดการกำลังคน และบูรณาการกับกระบวน การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนงานสำคัญขององค์กรได้ 

           การวางแผนกำลังคนที่ดีจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากกว่าคำตอบที่เป็นกรอบอัตรากำลังอันตายตัว ไม่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเมื่อบริบทแวดล้อมขององค์กรหรือของตำแหน่งงานเปลี่ยนแปลงไป หากแต่จะทำให้องค์กรมีกรอบ ที่ชัดเจนว่าในแต่ละสถานการณ์ แต่ละเป้าประสงค์ จะต้องใช้กำลังคนที่มีคุณสมบัติเช่นใดเป็นจำนวนเท่าไร  อีกทั้งเมื่อสถานการณ์หรือเป้าประสงค์ขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป องค์กรจะต้องปรับทิศทางเรื่องกำลังคนอย่างไร

           ดังนั้น แผนกำลังคนจึงไม่ควรเป็นเพียงแผนที่นำทางอันจำกัดคับแคบเท่านั้น แต่จะต้องสามารถเป็นกลไกชี้นำทิศทางในการเลือกสรร พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลอันมีค่าขององค์กร อีกทั้งสามารถเป็นเครื่องมือตรวจสอบการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและคนในองค์กรได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนกำลังคน
 2. เพื่อสามารถหาช่องว่างระหว่างปัจจุบันกับอนาคต สามารถกำหนดมาตรการในการดำเนินการและการติดตามประเมินผล
 3. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนอัตรากำลัง 

รูปแบบการสัมมนา

 • บรรยาย / ซักถาม
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษาจริงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากร      

  ผู้เข้าสัมมนา

          ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสรรหา นายจ้างหรือผู้ประกอบการ  นักบริหารบุคคล และผู้สนใจ

หัวข้อการสัมมนา

 • แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนอัตรากำลังคน
 • การวางแผนอัตรากำลังคนต้องอาศัยเทคนิค เป็น “กระบวนการพิเศษ” (Special Process) ต้องพยากรณ์บนพื้นฐานความเป็นไปได้ ซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จที่แน่นอนตายตัวเสมอไป และจะบริหารจัดการอย่างไรให้ใกล้เคียงความต้องการที่แท้จริงมากที่สุดอย่างไร
 • กระบวนการคิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในองค์กร มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนหรือไม่ อย่างไร

      กระบวนการ/ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์สภาพกำลังคนในปัจจุบัน การระบุความต้องการกำลังคนในอนาคต

      การหาช่องว่างระหว่างปัจจุบันกับอนาคต กำหนดมาตรการในการดำเนินการและการติดตามประเมินผล

      ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนอัตรากำลัง

      กระบวนการวางแผนกำลังคน Workforce Planning

Ø กระบวนการที่ 1 การทบทวนบทบาทภารกิจและทิศทางของหน่วยงาน

Ø กระบวนการที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์กำลังคน

Ø ข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์กำลังคน เพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร

o    กระบวนการที่ 2.1 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Demand Analysis)

o    กระบวนการที่ 2.2 การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Supply Analysis)

o    กระบวนการที่ 2.3 การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน (Gap Analysis)

o    กระบวนการที่ 2.4 การกำหนดยุทธศาสตร์กำลังคน (Strategic Development)

Ø กระบวนการที่ 3 การกำแผนกลยุทธ์กำลังคนไปปฏิบัติ

Ø กระบวนการที่ 4 การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน

      เรียนรู้จากประสบการณ์....ตัวอย่าง และ สรุปประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนกำลังคน

      แผนกลยุทธ์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไร ทำอย่างไร และสัมพันธ์กับแผนอัตรากำลังอย่างไร

      แผนกลยุทธ์ด้านอัตรากำลัง และการควบคุมให้แผนกลยุทธ์ประสบความสำเร็จแบบผสมผสานกับ BSC (Balanced Scores Card) และ KPIs (Key Performance Indicators)

      ท่านถาม อาจารย์ตอบ 

Bookmark and Share
 
.pdf การวางแผนอัตรากำลังและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter