Home > Promotion


 
 
กฎหมายที่ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายขายต้องรู้
View : 86
 
 

  วิทยากร

คุณเดชา  กิตติวิทยานันท์ 

   ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

 • เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดชา แอนด์ ไอบีเอส จำกัด
 • เป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
 • เป็นวิทยากรประจำรายการทนายคลายทุกข์  AM 1053
 • เป็นวิทยากรในการตอบปัญหากฎหมายทางอินเตอร์เน็ตที่ www.decha.com 
 • เป็นคอลัมนิตส์ประจำนิตยสารคอปแม็กกาซีน ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจ
 • เป็นคอลัมนิตส์ประจำ คอลัมน์ เงิน ทอง หุ้น เกี่ยวกับกฎหมายทางด้านการเงินและสินเชื่อของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ทนายความอาวุโส ผ่านการว่าความมาประมาณ 30  ปี
 • เป็นทนายความรับว่าความให้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง 
 • เป็นนักทวงหนี้และเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมายให้กับสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนรวมทั้งภาครัฐหลายแห่ง

หลักการและเหตุผล

กฎหมายที่ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายขายต้องรู้เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและฝ่ายสินเชื่อในการทำธุรกรรม สัญญาต่างๆ ประกอบไปด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ วิธีการตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ การพิจารณาการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์ สินเชื่อ การประเมิน การประมวลผล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ คดีเช็คทางอาญา คดีทางแพ่ง หลักการและเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ผู้ที่มีหน้าที่ และบทบาทในการให้สินเชื่อ และการขาย จะต้องรอบรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้ที่ติดต่อ และคู่ค้าด้วย      ดังนั้นพนักงานฝ่ายสินเชื่อ และฝ่ายขายจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา  

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา ได้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและฝ่ายขาย เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
 2. เพื่อลดขั้นตอน  และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงานสินเชื่อและการขาย 

รูปแบบการสัมมนา   

      กรณีศึกษา ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา

ผู้เข้าสัมมนา 

     นิติกร, พนักงานฝ่ายสินเชื่อ, พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงินพนักงานฝ่ายขาย หรือบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ และเจ้าของกิจการ

หัวข้อสัมมนา

1.วิธีการตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรประจำตัวข้าราชการ
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
 5. ภาพถ่าย/แผนที่บ้าน/ที่ทำงาน
 6. โทรศัพท์มือถือ/บ้าน/ที่ทำงาน
 7. สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้
 8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก.
 9. รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง

2.การพิจารณาให้สินเชื่อ : หลัก 3 P’s

 1. Purpose - วัตถุประสงค์
 2. Payment - การชำระคืน
 3. Protection  - การป้องกันความเสี่ยง

3.การวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้หลัก 5 C’s

 1. Character
 2. Capacity
 3. Capital
 4. Collateral
 5. Condition

4.การประเมิน

5.การประมวลผล

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ

 1. องค์ประกอบของนิติกรรม
 2. ความสามารถของคู่สัญญา
 3. โมฆะ/โมฆียกรรม
 4. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
 5. การบอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหาย
 6. มัดจำ/เบี้ยปรับ
 7. ความรับผิดของลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน
 8. การเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด
 9. การปล่อยสินเชื่อโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบ
 10. การทำหนังสือรับสภาพหนี้/รับสภาพความรับผิด
 11. การทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 12. การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
 13. กรรมการก่อความเสียหายแก่บริษัท
 14. เพิกถอนการฉ้อฉล
 15. การโกงเจ้าหนี้
 16. ร่วมกันแสดงเจตนาลวง
 17. การประนีประนอมยอมความกัน
 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง
 19. สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
 20. การชำระหนี้โดยลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก
 21. การแปลงหนี้ใหม่หรือการทำสัญญาชำระหนี้แทนลูกหนี้
 22. การปลดหนี้
 23. การหักกลบลบหนี้
 24. หนี้เกลื่อนกลืนกัน
 25. การบังคับชำระหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน
 26. การบังคับชำระหนี้กับลูกหนี้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 27. การดำเนินคดีกับทายาท (กรณีลูกหนี้/ผู้ค้ำประกันตาย)
 28. การดำเนินคดีและการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

7.คดีเช็คทางอาญา

 • ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย
 • มีลักษณะตาม มาตรา 4
 • มีการยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
 • ผู้นั้นเป็นผู้ทรงเช็คโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย

8.คดีเช็คทางแพ่ง

 • บุคคลผู้ลงลายมือชื่อในเช็ค
 • สลักหลังเช็ค
 • อาวัล
 • ต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็ค
 • ผู้ทรงนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน
 • ธนาคารเจ้าของเช็คไม่จ่ายเงินตามเช็ค
 • ผู้ทรงฟ้องทางแพ่งได้
 • อายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเช็ค
 • การรับเช็คและการนำเช็คไปขึ้นเงิน

9.อายุความในการดำเนินคดีกับลูกหนี้

 • ละเมิด
 • ซื้อขาย
 • กู้ยืมเงิน
 • จำนำ
 • จำนอง
 • จ้างทำของ
 • ค่าทนายความ
 • เช่าทรัพย์
 • เช่าซื้อ
 • แรงงาน
 • เช็ค

 10.การจัดเตรียมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี

 1. เอกสารที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ค้า
 2. เงินต้น/ดอกเบี้ย/เบี้ยปรับ/ค่าเสียหายที่ต้องการเรียกร้อง
 3. เอกสารเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้สินก่อนฟ้อง
 4. คดีต้องอยู่ในอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย
 5. พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ออ้างของตน
 6. ข้อโต้แย้งของลูกหนี้นำมาพิจารณาประกอบ
 7. ข้อหาหรือฐานความผิดที่ต้องการฟ้องร้องต้องสอดคล้องกับพยานหลักฐาน
 8. ข้อได้เปรียบของคดี/ข้อเสียเปรียบของคดี

11.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม

Bookmark and Share
 
.pdf กฎหมายที่ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายขายต้องรู้ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter