Home > Public Training


 
 
เคล็ด (ไม่) ลับในการ Recruit คนให้ได้ตรงกับงาน View : 3,592
 
 
     
เรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับในการ Recruit คนให้ได้ตรงกับงาน
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (พระราม 9)
วันที่อบรม 28/09/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 22 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

    ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา Human Resource Management และ Management of Organizational Change and Development ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ประสบการณ์การทำงาน :

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ผู้จัดการสำนักงานสาขาประจำประเทศไทย Fortum Power and Heat Oy
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.

หลักการและเหตุผล

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นระบบ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง  HR ที่รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว จำเป็นต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ แหล่งในการสรรหาผู้สมัครที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรู้จักเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการที่หลากหลายในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้สามารถคัดเลือก คนได้ ตรงตามที่องค์กรต้องการมากที่สุด

 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ HR ที่รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กร ที่ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ดีเพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว หรือเพิ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านนี้  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน เทคนิค และวิธีการสรรหา    และคัดเลือกที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจดังกล่าวในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลตามที่องค์กรคาดหวัง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรม

 • รู้และเข้าใจกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่(Recruitment and Selection Process) ที่เป็น “มาตรฐานสากล” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้
 • รู้เทคนิคและวิธีการคัดเลือก “ใบสมัคร”  หรือ Pre-Employment  Screening ที่มีประสิทธิภาพ
 • รู้และเข้าใจประเภทต่างๆ ของแบบทดสอบ(Test) และการนำแบบทดสอบดังกล่าวไปใช้ในการคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับระดับตำแหน่งที่เปิดรับ
 • รู้จักประยุกต์เทคโนโลยีและ Mobile Device มาใช้ในการรับสมัครพนักงานใหม่
 • รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำ (DO) และไม่ควรทำ (Don’t) ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่

รูปแบบการสัมมนา

   หลักสูตรนี้ใช้หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Approach) และหลัก Accelerated Learning ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้จริง วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย

 • การบรรยาย (Lecture)
 • การแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกหัดปฏิบัติ (Group Discussions and Exercises)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ HR  ที่รับผิดชอบงานด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กร ที่มีประสบการณ์ในงานไม่เกิน 3 ปี

หัวข้อในการอบรม

 • แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่เป็น “มาตรฐานสากล”
 • หลักในการลงประกาศ หรือการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ “ตรง” กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุด
 • การกำหนดปัจจัยในการคัดเลือกใบสมัครให้ Error  ต่ำที่สุด

Workshop ที่ 1:

 • ฝึกการกำหนดสื่อโฆษณาและ ปัจจัยในการคัดเลือกใบสมัคร จากตำแหน่งที่กำหนด
 • แบบทดสอบประเภทต่างๆ และข้อควรระวังในการใช้แบบทดสอบแต่ละประเภท
 • ข้อดีและข้อควรระวังในการคัดเลือกคนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
  • การนำเทคโนโลยี หรือ Mobile Device มาใช้กับการคัดเลือกผู้สมัคร
  • การสัมภาษณ์ด้วย Telephone Interview
  • การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถาม (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคำถาม (Unstructured Interview)
 • แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผู้สมัคร
 • สิ่งที่ “ควรทำ” และ “ไม่ควรทำ” ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่

Workshop ที่ 2:

 • ฝึกการกำหนดแบบทดสอบและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับระดับตำแหน่งที่เปิดรับ
 • สรุป  และตอบคำถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง
.pdf เคล็ด (ไม่) ลับในการ Recruit คนให้ได้ตรงกับงาน ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter