Home > Public Training


 
 
How to Become an Internal Consultant (HRD ยุคใหม่กับการเป็นที่ปรึกษาในองค์กรอย่างมืออาชีพ) View : 286
 
 
     
เรื่อง How to Become an Internal Consultant (HRD ยุคใหม่กับการเป็นที่ปรึกษาในองค์กรอย่างมืออาชีพ)
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 20/04/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณอุไรวรรณ อยู่ชา

  วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 500 องค์กร
  • ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทที่ปรึกษาไทยสกิลล์พลัส จำกัด 

ประสบการณ์การทำงาน :

  • ประสบการณ์ ทำงาน SCG 20 ปี
  • ผู้ช่วยผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพและประสานงานการเพิ่มผลผลิต
  • ผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการและเหตุผล

           การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation)ทุกองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะที่สูงขึ้นยิ่ง เพื่อสร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุค Innovation

           ดังนั้น  HRD ยุคนี้ จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากรและบริบทรวมทั้งคุ้มทุนที่สุดเพื่อให้สามารถยกระดับความสามารถของบุคลากร ออกมาใช้อย่างเต็มที่อันจะนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ต่อไป ในขณะเดียวกัน HRD  จำเป็นต้องทำงานคู่ไปกับหน่วยงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ (Line Mgr.) ในการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นHRD จึงจำเป็นต้องสามารถทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษา (Consultant)” เพื่อช่วยให้ Line Mgr. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรประสบความสำเร็จเห็นผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและยกระดับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรไปทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและพร้อมก้าวสู่เป็นองค์กรแห่ง Innovation ต่อไป    

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรในยุค Innovation

2.    เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลากรและบริบทขององค์กร

3.    เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการเป็น “ที่ปรึกษาด้าน HRD” ในองค์กร

4.    เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็น “HRD Internal Consultants” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.    เพื่อผลักดันให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

  ผู้เข้าสัมมนา

  • ผู้ปฏิบัติงาน HR, ผู้บริหารงาน HR  และ  HR Manager     

วิธีการสัมมนา

  • บรรยาย
  • Workshop
  • ฝึกปฏิบัติ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง  

หัวข้อการสัมมนา

·      ทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ยุคนวัตกรรม 

·       เครื่องมือและเทคโนโลยีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุค Innovation

·       เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบุคลากรและบริบทองค์กร

·       แนวคิด การพัฒนายุคใหม่ กับ Learning Model 70:20:10

·       บทบาทหน้าที่ของ HRD กับการเป็น “Internal Consultants (IC)

·       คุณสมบัติของ Internal Consultants

·       Technical Skill, Interpersonal Skill, Consulting Skill 

·       สมรรถนะ ของ HRD Internal Consultants

·       การประเมินตนเอง กับ คุณสมบัติของที่ปรึกษา

·       กระบวนการให้คำปรึกษา การพัฒนาบุคลากร

·        SMART Technique

·       เทคนิคการให้คำปรึกษาให้ Line Mgr. กด Like

·       พฤติกรรมที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำในการให้คำปรึกษา

·       วางแผนการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น “HRD Internal Consultants” 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
.pdf How to Become an Internal Consultant HRD ยุคใหม่กับการเป็นที่ปรึกษาในองค์กรอย่างมืออา ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.90 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter