Home > Public Training


 
 
กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบและพึงระวัง View : 1,718
 
 
     
เรื่อง กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบและพึงระวัง
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 17/05/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 21 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณกฤษฎ์  อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

 

 • ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงาน
 • ไทยสำนักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรรมการบริหาร TuV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน
 • อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจำกัดมหาชนหลายแห่ง
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

หลักการและเหตุผล

 

วินัย เป็นปัจจัยแห่งประสิทธิภาพ” ที่หัวหน้างานทุกคนต้องให้ความสนใจในฐานะเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารจัดการที่มอบความ ไว้วางใจ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดูแลปกครอง บังคับบัญชาคนในหน่วยงานของตนเอง หัวหน้างานต้องเข้าใจ ความหมายของคำว่า “การ บริหาร” (Management) และแนวคิดเกี่ยวกับ “ฅน” เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การในภาพรวม บทบาทผู้บังคับบัญชาใน ฐานะ “ผู้นำ” และ หลักการดูแล “ฅน” ตลอดจนคุณสมบัติผู้นำในการบังคับบัญชา การเป็นหัวหน้าที่ดีในการนำทีมและสร้างแรงจูงใจ ประกอบกับหลักการดูแล “ฅน” ตามรูปแบบเกษตรกรรม (Agricultural Model) ไม่ใช่เรื่องใหม่และยังคงเป็นแนวปฏิบัติของการบุคคลจวบจนปัจจุบัน หัวหน้างานในยุคการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และ บริหารคุณภาพเพื่อผลิตภาพจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง “ฅน” ให้มากกว่า “งาน” ที่ตนรับผิดชอบ เนื่องจากงานที่จะเพิ่มผลิตภาพได้ดีนั้น จะต้องจูงใจให้คนอยากทำด้วยใจรัก การทำตัวให้พนักงานพึ่งได้ ต้องรู้และเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลที่หัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ มาตรฐานกฎหมายบริหาร “ฅน” ที่หัวหน้างานควรรู้ (อธิบายเพียงสังเขป) การแรงงานสัมพันธ์สำหรับลดความขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้บริษัท และการเคารพใน สิทธิฝ่ายจัดการ (Management Rights) ที่หัวหน้างานต้องรู้เพื่อเป็นตัวแทนฝ่ายจัดการอย่างมี คุณภาพ หากการปกครองบังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมเพียงพอแล้ว แต่พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร จัดการจำเป็นต้องใช้มาตรการทางวินัยและการลงโทษ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อสันติสุขในองค์การ หัวหน้างานจะได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับวินัยที่ดี พร้อมกับ กรณีศึกษาจริงๆ เรื่อง วินัยและการใช้มาตรการทางวินัย

ผู้สัมมนา

          ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล นักกฎหมาย นายจ้างหรือผู้ประกอบการ  นักบริหารบุคคล และผู้สนใจ

วิธีการสัมมนา

 1. การบรรยาย
 2. Case Study และคำพิพากษาศาลฎีกา (เฉพาะยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มาเล่าสู่กันฟัง)
 3. ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง

หัวข้อการสัมมนา

 • ความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความหมายของวินัย มาตรการทางวินัยและการลงโทษ
 • ที่มาของวินัย วิธีการกำหนดวินัย และประเภทของวินัยที่ดี อันเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการ
 • ลักษณะของวินัยที่ดี การสร้างและส่งเสริมวินัยที่ดีในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต (PI – Productivity Improvement) ให้องค์การ
 • ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบข้อบังคับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมวดวินัย และการจัดระเบียบข้อบังคับและใช้ มาตรการทางวินัยที่ถูกต้อง
 • ตัวอย่างจริงและการอธิบาย กรณีบริษัทจะสามารถเพิ่มเติมวินัยร้ายแรงนอกเหนือจากมาตรา 119 ได้หรือไม่ให้เหมาะกับยุคสมัยและ การเปลี่ยนแปลง เช่น ห้ามรูดบัตรแทนกัน ห้ามโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น
 • รูปแบบการสร้างและพัฒนาวินัยที่ดี การใช้มาตรการทางวินัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • โทษทางวินัยที่ดีและสมบูรณ์ควรมีอะไร อย่างไร การกำหนดรูปแบบตายตัวกับรูปแบบยืดหยุ่น อย่างไหนดีกว่ากัน
 • การวินิจฉัยกรณีโทษทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงให้เป็นธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรและไม่ทำให้เกิดความ ระส่ำระสายในองค์การ และปลอดภัยจากการพิพากษาของศาลว่า “เลิกจ้างไม่เป็นธรรม”
 • การแก้ปัญหากรณีพนักงานไม่ยอมรับผิดและไม่ยอมรับโทษทางวินัยทั้งที่มีความผิดจริง มีวิธีการอย่างไรที่กฎหมายยอมรับ
 • องค์ประกอบคำสั่งลงโทษที่ดีเป็นอย่างไร หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแล้ว จะมีปัญหาตามมาอย่างไร
 • การเลิกจ้างที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
 • บัญญัติ 10 ประการในการลงโทษ
 • ปัญหาในการลงโทษทางวินัยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล
 • วิเคราะห์ฎีกาการลงโทษ และการใช้มาตรการทางวินัย มีตัวอย่างฎีกาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
 • การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน คืออะไร
 • ให้ออก ปลดออก ไล่ออก เกษียณอายุแตกต่างกันอย่างไร ต้องจ่ายอะไรให้บ้าง
 • การเลิกจ้างพนักงานทดลองงาน พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกัน มีวิธี ประหยัดต้นทุนแรงงานอย่างไรบ้าง
 • แลกเปลี่ยนร่วมกัน และ ท่านถามอาจารย์ตอบ


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
.pdf กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพและบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบและพึงระวัง ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.91 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter