Home > Public Training


 
 
ชี้ถูกผิด กฎหมายแรงงานที่HRและหัวหน้างานต้องรู้ View : 760
 
 
     
เรื่อง ชี้ถูกผิด กฎหมายแรงงานที่HRและหัวหน้างานต้องรู้
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 05/07/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 21 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณกฤษฎ์  อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

ประวัติการทำงาน :

 • เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงอาวุโส (Senior CEO – Kriszd D-V Corp.,Ltd. บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด)
 • ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • วิทยากรประจำหลักสูตรผู้บริหารศาลชั้นต้น สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐาน
 • แรงงานไทย สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎหมายให้ บริษัทชั้นนำ ไม่น้อยกว่า 800 บริษัท
 • กรรมการบริหาร TuV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน
 • อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจำกัดมหาชนหลายแห่ง
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การทุกแขนง สาขาการบริหารกระบวนการทางธุรกิจ และระบบการบริหารจัดการ ISO TQM ต่างๆ 

หลักการและเหตุผล

         กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้ ไม่ใช่แค่รู้  และเป็นสาระสำคัญที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจใน

การใช้กฎหมายแรงงานในการบริหารคน และองค์การได้อย่างถูกต้อง รัดกุม และวิธีการทำสัญญาจ้างแรงงานที่ปลอดภัย

 เพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง โดยการบรรยายจะเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและการยกตัวอย่างประกอบ

ตลอดเวลา ทำให้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องยากๆกลับง่ายและน่าเบื่อ เป็นเรื่องที่สนุก อยากเรียนรู้และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ต้องพิสูจน์ด้วยตาและหูของท่านเอง ในการจับประเด็นเค้นข้อกฎหมายได้อย่างรอบด้าน ตีแผ่วงการบริหารงานบุคคล วงการกฎหมาย และเจาะแนวคิดศาลมาร้อยเรียงได้อย่างน่าฉงนและเร้าใจ

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเข้าใจและรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 2. เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจตามอย่างมากมาย และองค์กรของท่านไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน

ผู้สัมมนา

         ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงผู้สนใจ

 

วิธีการสัมมนา

 

    การบรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ นำคำพิพากษาศาลและข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมไทยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง และชี้แนะทางออก ทางรอดในการนำมาปรับใช้กับการบริหารฅนได้ อย่างกลมกลืนแบบมีศิลปะในการจัดการ

 

หัวข้อการสัมมนา

 • การบูรณาการกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารคน บริหารธุรกิจ ที่ฝ่ายบุคคลต้องทำความเข้าใจ 
 • การจัดทำสัญญาจ้างแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อควรระวังในสัญญาจ้างที่มักเกิดปัญหา....
 • ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลขององค์การมีโทษถึงจำคุก เป็นอย่างไร มีกี่ประเภท และจะบริหารข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแต่ละประเภทได้อย่างไร
 • คชส. ออกกฎหมายมาตรา 44 เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีอะไรที่ต้องทำด่วน

o   วันทำงานปกติ และชั่วโมงทำงานปกติ ต่างกันอย่างไร และมีวิธีการทำอย่างไรให้กำหนดชั่วโมง

ทำงานหลายชั่วโมงต่อวันก็ได้ แต่คุมจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ไว้ก็พอ

o   วันหยุด วันลา ต่างกันอย่างไร และ วันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่เรียกว่าพักร้อน ลาไม่ได้จริงหรือ

ลาแล้วจะกลายเป็นการลากรณีพิเศษนอกกฎหมายได้อย่างไร

o   การทำงานในวันหยุด การทำงานล่วงเวลา การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด มีหลักการเบื้องต้นที่ควรรู้

อย่างไร

o   ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา มีอัตราอย่างไร มีวิธีบริหารอย่างไรประหยัดต้นทุนแรงงาน

สามารถเหมาจ่ายได้จริงหรือ

o   การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมในกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

 • ข้อกฎหมายกับการควบรวมกิจการ เมื่อสภาพการจ้างต่างกันทำอย่างไร

o  ลูกจ้างไม่ยินยอมย้ายบริษัททำได้หรือไม่ อย่างไร

o  ข้อกฎหมายกับวินัยและการลงโทษพนักงาน

o  การเลิกจ้างมีกี่ประเภท และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า มีวิธีการอย่างไร

o  การลงโทษตัดเงินเดือน, หักเงินเดือน เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างทำได้ไหม

o  การขาดงาน คืออะไร เลิกจ้างได้หรือไม่

o  การสั่งพักงาน มีกี่รูปแบบ ไม่จ่ายค่าจ้างระหว่างพักงานได้หรือไม่ อย่างไร

o  บอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องทำอย่างไร

o  เกษียณอายุทำไมกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่จะผ่าน สนช. บังคับให้ต้องเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี แล้ว

o  บริษัทเคยกำหนดไว้ 55 ปี จะทำอย่างไรดี

 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษของนายจ้าง หัวหน้างาน และลูกจ้าง แลกเปลี่ยนร่วมกัน และ ท่านถามอาจารย์ตอบ


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
.pdf ชี้ถูกผิด กฎหมายแรงงานที่HRและหัวหน้างานต้องรู้ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.97 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter