Home > Public Training


 
 
การบริหารค่าจ้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ โดยใช้ Excel(Salary Management with Practice Using Excel) View : 1,534
 
 
     
เรื่อง การบริหารค่าจ้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ โดยใช้ Excel(Salary Management with Practice Using Excel)
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 21/08/60 ถึง 22/08/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 15 อัตรา
คงเหลือ 7 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 8,500 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 8,000 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 

**พิเศษ สำหรับผู้สมัครสัมมนา 10 ท่านแรก รับสิทธิ์ค่าลงทะเบียนเพียง 7,500 บาท จากราคาปกติ 8,500 บาท ทันที**

วิทยากร

คุณกฤษฎ์  อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

ประวัติการทำงาน :

 

 • เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงอาวุโส (Senior CEO – Kriszd D-V Corp.,Ltd. บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จำกัด)
 • ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
 • วิทยากรประจำหลักสูตรผู้บริหารศาลชั้นต้น สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐาน
 • แรงงานไทย สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
 • ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎหมายให้ บริษัทชั้นนำ ไม่น้อยกว่า 800 บริษัท
 • กรรมการบริหาร TuV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน
 • อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจำกัดมหาชนหลายแห่ง
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การทุกแขนง สาขาการบริหารกระบวนการทางธุรกิจ และระบบการบริหารจัดการ ISO TQM ต่างๆ

 หลักการและเหตุผล

          บางครั้งการจัดทำโครงสร้างการบริหารค่าจ้าง การทำกระบอกค่าจ้างเงินเดือนดูเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์ทุกข้อของปัญหาการบริหารค่าจ้างได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากยังมีปัจจัยมากมาย หลากหลาย ของแต่ละองค์การเป็นเงื่อนไขสำคัญแตกต่างกันบ้าง เหมือนหรือคล้ายกันไปบ้าง แล้วแต่กรณี ทำให้การมีโครงสร้างและกระบอกค่าจ้างเงินเดือนช่วยได้เฉพาะการนำมาพิจารณาว่าพนักงานระดับตำแหน่งใด มีสถานะค่าจ้างอย่างไร สำหรับควบคุมการพิจารณาขึ้นหรือปรับค่าจ้าง หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่น่าสนใจ เจาะสูตร วิธีคิด ให้ท่านลงมือปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา และหลักเกณฑ์ที่นำเสนอให้ใช้ในการฝึกปฏิบัติแบบเฉพาะเจาะจง

 วัตถุประสงค์

 1. ให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถ จัดทำโครงสร้างการบริหารค่าจ้าง พร้อมเจาะสูตร วิธีคิดเงินเดือน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนพร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป

ผู้เข้าสัมมนา

 • พนักงานฝ่ายบุคคล
 • HR Manager , ผู้บริหารที่ดูแลค่าจ้างเงินเดือน
 • ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา

 • บรรยาย / ซักถาม
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษาจริงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากร
 • Workshop

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

   โน๊คบุ๊ค ซึ่งมีโปรแกรม Microsoft office Excel 2007 ขึ้นไปมาด้วย เพื่อทำ Workshop และนำเสนอผลงานร่วมกัน

สิ่งที่ได้รับ :

 • เอกสารประกอบการสัมมนา
 • แนวปฏิบัติพร้อมสูตรลับค่าจ้าง จำเป็นต้องให้ลงนามห้ามเปิดเผยหรือสำเนาใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต (ใช้ได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนรับการอบรม สัมมนา)
 • ไฟล์เอกสาร และ file Excel เพื่อใช้งาน 

หัวข้อการสัมมนา

1. การทำความเข้าใจปัจจัยแวดล้อมเพื่อใช้จัดทำโครงสร้างค่าจ้าง (Salary Structure) การออกแบบกระบอกค่าจ้างเงินเดือน (Salary Band) เช่น บัญชีตำแหน่งงาน (PML-Position Master List) ระดับตำแหน่งงาน (JL-Job Level)

2. การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง การออกแบบกระบอกค่าจ้างเงินเดือน โดยจำลองและตั้งสมมติฐานเพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พร้อมสูตรลับค่าจ้างที่ควรรู้

3. การคำนวณค่าประสบการณ์ภายนอกก่อนเข้ามาเป็นพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้างในการจ้างงานให้เกิดความเป็นธรรม

     รายละเอียด : ในกรณีที่มีการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน โดยปกติการกำหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้น (starting Salary Rate) ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ จะถูกนำมาใช้เป็นหลักในการกำหนด แต่ในกรณีที่บริษัทรับพนักงานใหม่แต่มีประสบการณ์จากภายนอกมาก่อน มีข้อพิจารณาว่าเป็นประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมอย่างไรบ้าง และสมควรจะกำหนดค่าจ้างเริ่มต้นบวกค่าประสบการณ์อย่างไร ให้พนักงานที่มีประสบการณ์อยากปฏิบัติงานให้บริษัท โดยไม่เกิดปัญหากับพนักงานเก่าที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงหรือเท่ากันด้วย

4. การปรับค่าจ้างกรณีเลื่อนระดับตำแหน่งงาน (Job Level) หรือปรับตำแหน่งงาน (Promotion)

     รายละเอียด : พนักงานซึ่งได้รับการเลื่อนระดับแต่ไม่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน หรือ พนักงานได้รับการเลื่อนระดับพร้อมๆ กับตำแหน่งงานจะมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรได้บ้าง ให้สอดคล้องกับแผนความก้าวหน้าทางอาชีพของบริษัท

    5. การปรับค่าจ้างกรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเริ่มต้นใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ (Salary Compression)

     รายละเอียด : พนักงานซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าจ้างเริ่มต้นใหม่ หรือจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ จะมีวิธีดำเนินการปรับอย่างไร โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดตามมากับพนักงานซึ่งก่อนการปรับค่าจ้างกระทบ มีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า หากจะปรับให้พนักงานทุกคนที่มีอัตราค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั้งหมด แม้จะถูกต้องก็ตามแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นธรรม หากเทียบกับอายุงาน การเข้ามาปฏิบัติงานก่อนหลัง อัตราค่าจ้างที่ต่างกัน อาจต้องใช้สูตรการปรับกระทบค่าจ้างมาช่วย

    6. ท่านถาม อาจารย์ตอบ 

ITC Promotion 2017

 

อัตราราคาปกติ

ชำระก่อนสัมมนา
1 สัปดาห์

พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 1 เดือน

ลูกค้าทั่วไป
(ยังไม่รวม
vat 7%)

8,500

8,000

7,800

ลูกค้าสมาชิก ITC
(ยังไม่รวม vat 7%)

8,000

7,500

7,300

Hot Promotion

มา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน

(ยังไม่รวม vat 7%)

 

ลูกค้าทั่วไป

25,500

เฉลี่ยคนละ 6,375 บาท

24,500

เฉลี่ยคนละ 6,125 บาท

ลูกค้าสมาชิก ITC

24,000

เฉลี่ยคนละ 6,000 บาท

23,000

เฉลี่ยคนละ 5,750 บาท

ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1,605 บาท (รวม vat 7% แล้ว)


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
.pdf การบริหารค่าจ้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ โดยใช้ Excel(Salary Management with Practice Using Excel) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter