Home > Public Training


 
 
JD 360° : Develop & Integrated Writing Job Descriptions From Competency & KPIs to People Management (เทคนิคการจัดทำ ออกแบบพัฒนา และประยุกต์ใช้ JD 360 องศา โดยเชื่อมโยงสู่ระบบ Competency & KPIs เพื่อนำไปสู่การบริหารคนและงานอย่างมีประสิท View : 372
 
 
     
เรื่อง JD 360° : Develop & Integrated Writing Job Descriptions From Competency & KPIs to People Management (เทคนิคการจัดทำ ออกแบบพัฒนา และประยุกต์ใช้ JD 360 องศา โดยเชื่อมโยงสู่ระบบ Competency & KPIs เพื่อนำไปสู่การบริหารคนและงานอย่างมีประสิท
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 14/07/60 เวลา  09:00 - 16:30
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณณวรรษ  พงศ์เวช

 • Senior HR Manager 
 • ผู้เชียวชาญด้านการจัดทำ Employee Engagement Survey & Development
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน :-
  • HR Strategy
  • Human Resource Development & Organization Development
  • Competency Management System
  • Employee Engagement Survey & Development
  • Supervisory Skill Development & Team Building

หลักการและเหตุผล

           องค์กรต่างๆ ย่อมจัดทำ JD: Job Description หรือเอกสารบรรยายลักษณะงานขึ้นมาใช้ในองค์กรทั้งนั้น  แต่ในปัจจุบันองค์กรของท่านประสบปัญหาในการจัดทำ JDอย่างนี้หรือไม่* JD ทำขึ้นมาเพียงเป็นคู่มือหรือเอกสารเท่านั้น *ทำเสร็จแล้วเสร็จเลย *ไม่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง *ขาดการทบทวนตรวจสอบ  *มีปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนของหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร  *บางครั้งงานที่คนทำไปไม่ตรงกับตำแหน่ง ทำให้การขึ้นสู่ตำแหน่งและโอกาสความก้าวหน้าของคนเหล่านั้นไม่เป็นไปตามทิศทางที่ควรจะเป็น *บางคนตำแหน่งกับความสามารถไม่ไปด้วยกัน  และที่สำคัญองค์กรละเลิกต่อการพัฒนา JD  ทำให้ JD ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือประยุกต์ให้เชื่อมโยงกับระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้หลายองค์กรไม่ได้นำ JD มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

 

                  การทบทวน พัฒนาและจัดทำ JD ให้ถูกต้องครอบคลุมและมีความทันสมัยตามระบบการบริหารและพัฒนาบุคคลในปัจจุบัน จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อองค์กร...JD 360° ต้องสามารถกำหนด วิเคราะห์ และออกแบบได้ว่าพนักงานในตำแหน่งนั้นจำเป็นต้องมี Competency ที่สำคัญอะไรบ้าง เพื่อให้งานที่รับผิดชอบอยู่บรรลุสู่พันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร   รวมทั้ง JD 360° จะสามารถระบุ KPIs ของตำแหน่งงานนั้นว่าคืออะไร เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่หน่วยงานและองค์กรได้คาดหวัง  หากองค์กรใดสร้างออกแบบ พัฒนา JD ได้ถูกต้อง ครอบคลุม และทันสมัยตามรูปแบบดังกล่าว ย่อมทำให้ JD ซึ่งถือเป็นเอกสารพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถนำไปใช้ในการกำหนดบทบาทหน้าที่งาน การสรรหาบุคลากร การบริหารค่าจ้าง/ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งและโยกย้ายงาน การพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนเจริญเติบโต การวางแผนอัตรากำลังคน การปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และการออกแบบสมรรถนะของตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร  โดย JD 360° จะพัฒนาและออกแบบมาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงงานของพนักงานไปถึงหน่วยงาน และองค์กรทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ JD ที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถจัดทำ  JD อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการสำรวจ วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ JD
 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจถึงกระบวนการและแนวทางการจัดทำ ปรับปรุง JD ด้วยการกำหนด Competency และ KPIs ของตำแหน่งงาน เพื่อนำไปตรวจสอบควบคุม พัฒนางาน พัฒนาคนในหน่วยงาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถเชื่อมโยง JD ที่พัฒนาแล้ว นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

ผู้เข้าสัมมนา

          พนักงานระดับผู้จัดการ, หัวหน้างาน , เจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงาน HR และ หน่วยงานต้นสังกัด

วิธีการสัมมนา

การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง, การทำ Workshop ฝึกเขียนวิเคราะห์การจัดทำJD,  การถาม-ตอบแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าสัมมนา และประสบการณ์จริงของวิทยากรในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำ JD/ Competency / KPIs ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล/ ตัวอย่างแบบฟอร์ม JD  

หัวข้อการสัมมนา

 • ความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ของ JD ต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
 • ความสัมพันธ์ JD กับกลยุทธ์ขององค์กร / JD  กับงานบริหารคน  เพื่อสร้างความสำเร็จต่อองค์กร
 • บทบาท หน้าที่ และเป้าหมายสำคัญของผู้จัดการ หัวหน้างานของหน่วยงานต้นสังกัด และ ฝ่าย HR ต่อการจัดทำ JD
 • ความแตกต่างของการเขียน JD ในอดีตและปัจจุบัน
 • การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำ JD  เพื่อมุ่งไปสู่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • JD 360° :: องค์ประกอบ กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ
 • การจัดเตรียมแบบฟอร์ม JD
 • เทคนิคการจัดเก็บข้อมูล โดยเครื่องมือ Tree Diagram
 • การออกแบบปรับปรุง JD เป็น JD 360° ให้ใช้ในงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จริง  

          (รวมถึงการสอน การให้คำปรึกษา และการสื่อสารในการจัดทำ JD ต่อหน่วยงาน)

 • แนวทางจัดทำและปรับปรุง JD  ด้วยการกำหนด Competency ของตำแหน่งงาน
 • แนวทางจัดทำและปรับปรุง JD  ด้วยการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน
 • การเชื่อมโยง JD 360° กับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้จัดการและหัวหน้างาน

          (การออกแบบ/ทบทวนโครงสร้างการบริหาร, ระบบการบริหารผลตอบแทน, ระบบการสรรหาและคัดเลือก, ระบบพัฒนาและอบรม, ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs)

 • วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การจัดทำ JD สำเร็จและล้มเหลว (Key Factors and Key Failure Factors)
 • JD 360° ในภาคปฏิบัติ  ฝึกเขียนให้ใช้ประโยชน์ได้จริง และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเทคนิคการจัดทำ JD (ฝึกเขียน & ฝึกวิเคราะห์ & ฝึกปรับปรุง & ฝึกตรวจสอบ)
 • สรุปประเด็นในการจัดทำ JD และการนำไปปรับใช้ในองค์กร
 • ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์จริงในการจัดทำ JD ขององค์กร โดยตรงกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา 


Bookmark and Share
 
. เทคนิคการจัดทำ ออกแบบพัฒนา และประยุกต์ใช้ JD 360 องศา โดยเชื่อมโยงสู่ระบบ Competency & KPIs เพื่อนำไปสู่การบริหารคนและงานอย่างมีประสิทธิผล ประเภทไฟล์ : . ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter