Home > Public Training


 
 
สุดยอดเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ (TOP EXECUTIVE SECRETARY FOR SUCCESS) View : 160
 
 
     
เรื่อง สุดยอดเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ (TOP EXECUTIVE SECRETARY FOR SUCCESS)
สถานที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
วันที่อบรม 25/07/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 24 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

  วิทยากร

คุณณัฐกานต์ อร่ามวิทย์

วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและบริษัทชั้นนำต่างๆ  มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 • มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ในองค์กรชั้นนำของโลก และได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500
 • มีประสบการณ์การสอนและฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, เลขานุการผู้บริหาร, การเขียน Email ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในการทำงาน, การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (AEC), การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานยุค AECให้กับทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน (พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน) เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการสอนและการทำงานในองค์กรของรัฐและเอกชน โดยนำความรู้ทาง ทฤษฏีและประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงานมาประยุกต์เพื่อให้การสอนเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้จริงใน การปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรม และเน้นความเข้าใจผ่านแนวการสอนเฉพาะตัวแบบ Eduplement
 • ฝึกอบรมและดูแลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบาย และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับบัณทิตศึกษา ด้านการสอน จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

          ในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะ ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลขานุการผุ้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หรือทีมเลขานุการ ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนมือขวาของผู้บริหาร และเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละวันขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

          หลักสูตร สุดยอดเลขานุการผู้บริหารมืออาชีพนี้ อยู่ในชุดหลักสูตร Excellence Program จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และหล่อหลอม บุคลากรสำคัญขององค์กร ที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ ให้มีความพรัอมในทุกด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

          นอกจากการฝึกอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพงานด้านเลขานุการผู้บริหาร ทั้งทักษะ   กลยุทธ์ เคล็ดลับการทำงานแล้ว ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและปรับเปลี่ยนทัศนคติจากภายใน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และการเข้าใจบทบาทของเลขานุการผู้บริหารเป็นอย่างดี เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร เจ้านาย และตนเองได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ มีการฝึกปฏิบัติ workshop เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจสูงสุด และสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการปฏิบัติงาน

 

          นอกจากนี้ ตลอดการฝึกอบรมแนว “Eduplement” จะมีการฝึกทำ workshop เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ ในสถานการณ์จริง 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และงานของงานเลขานุการอย่างถูกต้อง
 • เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานให้สัมพันธ์กับหน้าที่และเหมาะสมกับตำแหน่งความรับผิดชอบ
 • เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างทัศนคติที่ดี  มี mind set ที่ถูกต้อง ในการพัฒนาสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารที่ดี
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ภายใน และศักยภาพในการปฏิบัติงานเลขานุการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างทักษะ กลเม็ดเคล็ดลับ และเทคนิคต่างๆ ในงานของเลขานุการผู้บริหา เพื่อการทำงานอย่างเหนือชั้น
 • มีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจสูงสุด และนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

ผู้เข้าสัมมนา

พนักงานเลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้ที่สนใจ

รูปแบบการสัมมนา

การบรรยาย กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติ
 
หัวข้อการสัมมนา
 • บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติสำคัญของสุดยอดเลขานุการมืออาชีพ

o   บทบาท และหน้าที่ของเลขานุการผู้บริหาร

o   คุณสมบัติและทักษะที่สำคัญของเลขานุการมืออาชีพ

o    การกำหนดทัศนคติบวก เพื่อการเปลี่ยนแปลง และกำหนด mind set ที่ถูกต้อง ในการ

     เป็นเลขานุการผู้บริหาร 

 •  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกภายใน และเทคนิค การเป็นเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่แบบ Proactive

o   การบริหารภารกิจประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Star Assistant Tactics (การนัดหมาย การจัดการเดินทาง การประชุม จัดเก็บเอกสาร และการบริหารเวลา)

o   มารยาททางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับเลขานุการมืออาชีพ

 • การบริหารภาพลักษณ์ และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

o    การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก การใช้ภาษากาย น้ำเสียง การวางตัว ให้เหมาะสมกับบทบาท และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ถูกต้องทั้งของตนเองและเจ้านาย

o   การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค EQ +1

o   Workshop 

 • เทคนิคการสื่อสารในงานเลขานุการผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

o   การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย

o   เทคนิคการสื่อสารเชิงจิตวิทยาให้เกิดความประทับใจ และพึงพอใจสูงสุด

o   การสื่อสารแบบ face to face และการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

o   Workshop


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter