Home > Public Training


 
 
จัดเก็บเอกสารอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพในยุค IT (Filing Management) View : 64
 
 
     
เรื่อง จัดเก็บเอกสารอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพในยุค IT (Filing Management)
สถานที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
วันที่อบรม 25/07/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณสำเริง  ยิ่งถาวรสุข
Managing Director
e-HR Information Technology Co.,Ltd.

 

  ประสบการณ์การทำงาน :

  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) บริษัท มาบูลกุล จำกัด (โรงแรมมโนห์รา กรุงเทพฯ)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่าย Business Supporting Center บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
  • หัวหน้าคนงานอาวุโส  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หลักการและเหตุผล

        ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้แต่ละองค์กรจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ ที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็ว ถือเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งในเรื่องประสิทธิภาพ ที่หลายองค์กรกำลังให้ความสำคัญ และพยายามผลักดันทำให้ทุกส่วนงานในองค์กร  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วนั้น  ต้องเริ่มจากการจัดทำระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพ  ลดการสูญหาย และสามารถค้นหาได้รวดเร็ว

การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบจะช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหาย ลดเวลาการค้นหา  เพราะถ้าสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้า และมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  การประยุกต์งานเอกสารและงานข้อมูล ไปสู่ระบบดิจิตอล จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นให้กับองค์กร  

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อการนำอุปกรณ์สำนักงานมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • เพื่อเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร
  • เพื่อการพัฒนางานเอกสารไปสู่ระบบ e-Documents

ผู้เข้าสัมมนา

เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ และผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารงานเอกสารขององค์กร 

วิธีการสัมมนา

·      บรรยาย

·      ฝึกปฏิบัติ

·      แลกเปลี่ยนประสบการณ์

·      กรณีศึกษา

สิ่งที่ต้องการนำมาด้วย :

      Notebook  Computer

หัวข้อการสัมมนา

·      ความจำเป็นในการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี

·      ความหมายและความสำคัญของเอกสาร, การจัดเก็บเอกสาร และวงจรของเอกสาร

·      การพัฒนาระบบทางเดินเอกสารในการปฏิบัติ (Work Flow)

·      วิธีการจัดเก็บเอกสาร และองค์ประกอบของระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี

·      ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบอยู่เสมอในการจัดเก็บเอกสาร

·      การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Hard Copy

-   การสะสางเอกสารให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น (การทำ 5ส.)

-   การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเข้าแฟ้ม เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และการเรียกใช้

-   การใช้แฟ้มเอกสารประเภทต่างๆ และการจัดเรียง เพื่อการค้นหา ที่ง่ายและรวดเร็ว

-   วิธีจัดทำสารบัญเอกสาร วิธีจัดทำดัชนีแฟ้ม

-   ระบบการจัดเก็บแฟ้มเรียงลำดับตามตัวเลข และวิธีให้สีกำกับแฟ้ม

-   ระบบการจัดเก็บแฟ้มตามกลุ่มเรื่อง และวิธีให้สีกำกับกลุ่มเรื่อง

-   การกำหนดอายุการเก็บ การทำลาย วิธีการ และขั้นตอนในการทำลายเอกสาร

·      การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Soft Copy (ไฟล์งานในคอมพิวเตอร์)

-   โครงสร้างของระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์

-   โฟลเดอร์และการบริหารจัดการโฟลเดอร์

-   การตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น สำหรับโปรแกรมสำนักงาน

-   ระบบการค้นหาไฟล์เอกสาร

·      ระบบ Paperless (ลดการใช้กระดาษในองค์กร)

-   การออกแบบและพัฒนาระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (e-Documents)

-   ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะ (e-Form)

·      เก็บตกจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

·      สรุปการบรรยาย / ถาม-ตอบข้อซักถาม 


Bookmark and Share
 
.pdf จัดเก็บเอกสารอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพในยุค IT (Filing Management) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter