Home > Public Training


 
 
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองติดตามหนี้ อย่างมืออาชีพ View : 34
 
 
     
เรื่อง กลยุทธ์การเจรจาต่อรองติดตามหนี้ อย่างมืออาชีพ
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 10/08/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณเดชา  กิตติวิทยานันท์


   ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

·      เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดชา แอนด์ ไอบีเอส จำกัด

·      เป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

·      เป็นวิทยากรประจำรายการทนายคลายทุกข์ AM 630 , AM 1053

·      เป็นวิทยากรในการตอบปัญหากฎหมายทางอินเตอร์เน็ตที่ www.decha.com 

·      เป็นคอลัมนิตส์ประจำนิตยสารคอปแม็กกาซีน ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจ

·      เป็นคอลัมนิตส์ประจำ คอลัมน์ เงิน ทอง หุ้น เกี่ยวกับกฎหมายทางด้านการเงินและสินเชื่อ         ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

·         ทนายความอาวุโส ผ่านการว่าความมาประมาณ 26  ปี

·         เป็นทนายความรับว่าความให้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง 

·         เป็นนักทวงหนี้และเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมายให้กับสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนรวมทั้งภาครัฐหลายแห่ง

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบัน ทักษะในการเจรจา ต่อรองติดตามหนี้ ไม่ได้มีเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีอาชีพ หรือ หน้าที่ในการติดตามหนี้โดยตรงเท่านั้น ยังเป็นอีกทักษะหนึ่งที่จะต้องใช้กับบุคลากรในหลากหลาย ตำแหน่ง อาชีพ อาทิ Sales  บัญชี กลุ่มงานการให้บริการต่างๆ เพื่อจบ กระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน ในบุคคลคนเดียว ซึ่งหากการเจรจาติดตามหนี้ไม่เป็นผลหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก็จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ขององค์กร เกี่ยวกับปัญหาหนี้ค้างชำระ ที่มีมากเกินไป และกลายเป็นหนี้สูญไปในที่สุด  ดังนั้น บุคลากรซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามหนี้ จะต้องเข้าใจภาพรวม กลยุทธ์ กระบวนการ คุณสมบัติต่าง ๆ ของนักติดตามหนี้ให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นโอกาสในการเจรจาต่อรอง และติดตามหนี้จะน้อยลง ส่งผลต่อธุรกิจตามมา

          หลักสูตรการสัมมนานี้ จะเน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการติดตามหนี้ วิธีการติดตามหนี้ที่สากลนิยมใช้ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ตัวบทกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้จะต้องรับรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวเอง และไม่ทำผิดกฎหมาย  ในการบรรยายจะมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมในการเสนอวิธีการติดตามหนี้แบบทางเลือกในแต่ละปัญหา เพื่อระดมสมองหาวิธีการติดตามหนี้ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้จุดประกายความคิดและต่อยอดประสบการณ์หรือจุดแข็งที่มีอยู่จนนำไปสู่การติดตามหนี้ที่ได้ผล รักษาลูกค้า รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเทคนิคการติดตามหนี้แต่ละวิธีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเจรจาต่อรองในการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาในการติดตาหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้

รูปแบบการสัมมนา

       กรณีศึกษา ตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา

ผู้เข้าสัมมนา

      พนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ, นิติกร, พนักงานหรือบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อ

หัวข้อการสัมมนา

คุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้แบบมืออาชีพ

·         มีความรักในอาชีพ

·         มีความซื่อสัตย์สุจริต/ไม่มีหนี้สินค้างชำระ

·         มีจิตใจพร้อมให้บริการ

·         น้ำเสียงในการพูดต้องสุภาพ

·         มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

·         ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น

·         มีทัศนคติเชิงบวก

·         เป็นผู้ฟังที่ดีและเป็นผู้พูดที่ดีในเวลาเดียวกัน

·         มีความอดทนต่อความกดดัน

·         มีไหวพริบเชาว์ปัญญา

·         มีความเชื่อมั่นในตนเอง

·         มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

·         มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสัญญาและข้อกฎหมาย

·         เกาะติดสถานการณ์ปัจจุบัน

เทคนิคการติดตามหนี้แต่ละประเภท

·         การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์/โทรสาร

·         การติดตามหนี้ทางจดหมาย/ไปรษณียบัตร

·         การติดตามหนี้โดยฝากข้อความ SMS

·         การติดตามหนี้ภาคสนาม

 

เทคนิคการทวงหนี้ตามอายุหนี้

·         หนี้ไม่เกิน 30 วัน

·         หนี้เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

·         หนี้เกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

·         หนี้เกิน 90 วันขึ้นไป

เทคนิคการเจรจาต่อรอง 20 ประการ

1)       เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทวง

2)       ตั้งเป้า/KPI ก่อนเจรจา

3)       สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

4)       ตั้งคำถามแบบเชิญชวน

5)       มีทางเลือกให้ลูกหนี้

6)       win win ทั้งสองฝ่าย

7)       แจ้งผลดีและผลเสีย

8)       สอดคล้องกับสถานภาพของลูกหนี้

9)       จิตวิทยาโน้มน้าวจูงใจ

10)    เชื่ออย่างมีเหตุผล

11)    ยึดมั่นสันติวิธี

12)    สร้างแรงบันดาลใจ

13)    ให้เกียรติลูกหนี้

14)    หาทางออกให้ลูกหนี้

15)    ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา

16)    อย่าไล่ลูกหนี้จนตรอก

17)    วิเคราะห์สินเชื่อลูกหนี้

18)    เปลี่ยนความยากเป็นความท้าทาย

19)    การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องท้ายสุด

20)    โฟกัสที่เป้าหมาย/หลีกเลี่ยงการปะทะ

กฎหมายที่ต้องรู้ในการทวงหนี้

·           ร่างพ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม

·           แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย

·           พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

·           ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

·           ประมวลกฎหมายอาญา

·           กฎหมายเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค

 

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม

 


Bookmark and Share
 
.pdf กลยุทธ์การเจรจาต่อรองติดตามหนี้ อย่างมืออาชีพ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter