Home > Public Training


 
 
เทคนิคการจัดการงานธุรการยุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ View : 322
 
 
     
เรื่อง เทคนิคการจัดการงานธุรการยุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพ)
วันที่อบรม 27/09/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณณัฐกานต์ อร่ามวิทย์

วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและบริษัทชั้นนำต่างๆ  มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน

 • มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการทำงานกับผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ในองค์กรชั้นนำของโลก และได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500
 • มีประสบการณ์การสอนและฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, เลขานุการผู้บริหาร, การเขียน Email ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ ในการทำงาน, การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (AEC), การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การทำงานยุค AECให้กับทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน (พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน) เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการสอนและการทำงานในองค์กรของรัฐและเอกชน โดยนำความรู้ทาง ทฤษฏีและประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทำงานมาประยุกต์เพื่อให้การสอนเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้จริงใน การปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรม และเน้นความเข้าใจผ่านแนวการสอนเฉพาะตัวแบบ Eduplement
 • ฝึกอบรมและดูแลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบาย และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาต่อในระดับบัณทิตศึกษา ด้านการสอน จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

          ในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะ ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการงานธุรการ ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละวันขององค์กร ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

          หลักสูตร เทคนิคการจัดการงานธุรการยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพนี้ อยู่ในชุดหลักสูตร Excellence Program จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และหล่อหลอม บุคลากรสำคัญขององค์กร ที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ  

      นอกจากการฝึกอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นในการพัฒนาศักยภาพงานด้านธุรการ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ ภายนอกและภายในไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ยังมีการพูดถึงเทคนิคการจัดการงานธุรการยุคใหม่เพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจสูงสุด และสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และงานของการจัดการงานธุรการอย่างถูกต้อง
 • เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างทัศนคติที่ดี  มี mind set ที่ถูกต้อง และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกภายในและศักยภาพในการปฏิบัติงานธุรการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคในการประสานงาน การเสื่อสารกับผู้อื่น และการพิชิตอุปสรรค
 • เพื่อลับคมเคล็ดลับ เทคนิค และกลยุทธ์ในการจัดการงานธุรการยุคใหม่อย่าเหนือชั้น
 • มีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจสูงสุด และนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

ผู้เข้าสัมมนา

 • เจ้าหน้าที่ พนักงานธุรการ
 • เจ้าหน้าที่ทั่วไป
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงานธุรการ

รูปแบบการสัมมนา

การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการสัมมนา
 • บทบาท หน้าที่ และหลักการสำคัญของการจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • หลักการ บทบาท และหน้าที่ ของการบริหารจัดการสำนักงานและงานธุรการ
  • การวางบทบาท ภาพลักษณ์ และการทำงานให้สัมพันธ์ เหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • การพัฒนาศักยภาพภายนอกภายใน และเทคนิคการจัดการงานธุรการอย่างเหนือชั้น
  • จิตวิทยาในการพัฒนาสู่การจัดการงานธุรการยุคใหม่
  • การกำหนดทัศนคติบวก และ Mindset ที่ถูกต้องในการเป็น Super Admin
  • การปรับกรอบความคิด และทัศนคติสู่การเป็น Super Admin ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
  • เทคนิคการจัดการสำนักงานและงานธุรการแบบ Proactive
  • การบริหารภารกิจประจำวันด้วยเทคนิค Star Administrative Tactics
  • การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษากาย น้ำเสียง และการสร้างความมั่นใจ
 • การวางแผนและการบริหารเวลาให้เกิดศักยภาพสูงสุด
  • การวางแผนการทำงานและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • เทคนิคการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขจัดคำว่า ทำงานไม่ทัน
 • การประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอาวุธลับที่ชื่อ EQ
  • จิตวิทยาการประสานงาน เพื่อการทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ อาวุธลับที่ชื่อ EQ
  • การเอาชนะใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน เพื่อพิชิตอุปสรรค
  • การบริหารอารมณ์ และบุคคลเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
  • Workshop
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทฺธิภาพสู่ความสำเร็จ
  • สื่อสารอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • “สื่อสารได้” vs. “สื่อสารเป็น” ด้วยกลยุทธ์ Win-Win Strategy
  • การสื่อสารแบบ face to face และการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
  • Workshop


Bookmark and Share
 
.pdf เทคนิคการจัดการงานธุรการยุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด : 7 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter