Home > Public Training


 
 
การบริหารโครงการ (Project Management) View : 144
 
 
     
เรื่อง การบริหารโครงการ (Project Management)
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 18/09/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 24 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณจักรพงษ์  วงศ์วัน

    ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
บริษัท เอ๊กซเปอร์เน็ท จำกัด

  

 ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท     วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบัน AIT (Asian Institute of  Technology)
  • ปริญญาตรี      วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณจักรพงษ์ เคยทำงานที่บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการทำงานที่หลากหลายทำให้มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย และงานสนับสนุนลูกค้า , การตลาด การเป็นที่ปรึกษาการจัดการให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย

นอกจากประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวแล้ว คุณจักรพงษ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และ Marketing Communication ที่มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลายๆ องค์กร ทั้งบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ

หลักการและเหตุผล

การบริหารโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกับการบริหารงานโดยทั่วไปอยู่หลายประการ เพราะการทำงานโครงการกับการทำงานประจำนั้นมีลักษณะและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน การวางแผน การติดตาม การควบคุม และการบริหารบุคคลจึงมีความยุ่งยากและมีความซับซ้อนมากกว่าการบริหารงานโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้บริหารโครงการได้ทราบถึงปัจจัยที่จำเป็นต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ         ขั้นตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ พร้อมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำมาช่วยในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของทุก ๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหารและผู้ร่วมงาน โดยสามารถบริหารโครงการให้ลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ภายในเวลาและงบประมาณที่ได้วางไว้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เข้าใจพื้นฐานแห่งความสำเร็จในการบริหารโครงการ
  2. เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ
  3. เรียนรู้และสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารโครงการ
  4. สามารถวางแผนโครงการได้
  5. เรียนรู้วิธีการติดตามและควบคุมเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนได้

ผู้เข้าสัมมนา

  1. ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ
  2. เจ้าของกิจการ
  3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ และนำเสนอโครงการ

รูปแบบการสัมมนา

      การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การนำเสนอ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หัวข้อการสัมมนา

1. หลักเบื้องต้นของการบริหารโครงการ

     ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบถึงความแตกต่างของการบริหารโดยทั่วไปกับการบริหารโครงการ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการบริหารโครงการและภาพรวมของการบริหารโครงการ

2. การวางแผนโครงการ

     การวางแผนโครงการเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกโครงการและเป็นสิ่งที่จะต้องทำก่อนที่จะเริ่มโครงการจริง ผู้เข้าสัมมนาจะได้ทราบถึงวิธีการวางแผนเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้และวิธีการใช้ประโยชน์จากแผนงานในด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การติดตาม และการควบคุม เป็นต้น

3. การติดตาม การควบคุม และการประเมินผล

     เพื่อให้สามารถที่จะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าถึงปัญหาอันอาจเกิดขึ้นและสามารถจะหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งสามารถจะควบคุมให้โครงการเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ ผู้บริหารโครงการจะต้องสามารถติดตาม ควบคุม และสามารถประเมินผลสำเร็จของโครงการได้ และยังสามารถรายงานผลให้กับผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 กำหนดการ

 09:00 – 10:30             หลักเบื้องต้นของการบริหารโครงการ

-          ขั้นตอนของโครงการ

-          Project life cycle

-          w/s ปัญหาในการบริหารโครงการ

10:30 – 10:45             -   Break

10:45 – 12:00             -   Presentation

-          แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

-          ตัวแปรหลัก 3 อย่างในการบริหารโครงการ  

12:00 – 13:00             -   Lunch

13:00 – 14:30             การวางแผนและการประมาณการ

-          ความจำเป็นและประโยชน์ของการวางแผน

-          เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน

-          วิธีประมาณการ

-          w/s การวางแผนและการประมาณการ

14:30 – 14:45              -    Break

14:45 – 16:00          การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการ

-          ประโยชน์ของการควบคุมและติดตาม

-          วิธีการควบคุมและติดตาม

-          ปัญหาและวิธีแก้ ในการควบคุมและติดตามโครงการ

-          วิธีการประเมินผลโครงการ

16:00 – 16:30          Summary    

 


Bookmark and Share
 
.pdf การบริหารโครงการ (Project Management) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter