Home > Public Training


 
 
Service Mind ปั้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (Build up Your Service Mind) View : 204
 
 
     
เรื่อง Service Mind ปั้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (Build up Your Service Mind)
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 13/09/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับ บริษัท เอชอาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

วิทยากรบรรยายประจำให้กับบริษัท ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด จำกัด

วิทยากรบรรยายประจำให้กับศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาด้านบริการ CEM ให้กับธุรกิจ SME รวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน

หลักการและเหตุผล

          งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการเป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

          โจทย์ใหญ่ สำหรับทุกองค์กรธุรกิจ คือ ทำอย่างไรให้พนักงานขององค์กร รักงานบริการ ยินดี ทุ่มเท พัฒนางานบริการอย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบบริการดี ๆ ให้ลูกค้าได้สัมผัส และการที่จะทำให้พนักงานมีใจรักงานบริการนั้น จำเป็นต้องมีกลวิธีในการถ่ายทอด ปลูกฝังวิธีคิดด้านบวกกับงานบริการและปัญหาของลูกค้า

          ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว ความสำคัญของการบริการลูกค้า คือสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ ทั้งผู้ส่งมอบบริการและองค์กร ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่จะทำหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้า แต่ทว่าทุกคน ที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ที่จะต้องให้บริการอยู่เสมอทุกวัน

          และเพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น
สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้มหลักสูตรนี้ เหมาะกับพนักงานทุกระดับ ที่ต้องการเสริมอาวุธบริการเพิ่มระดับ Service Mind ให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์     

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการมากขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบริการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

รูปแบบการสัมมนา

      บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์/Work Shop

หัวข้อการสัมมนา

 1. Service Mind คืออะไร และสำคัญอย่างไร
 2. อยากรู้จริง ๆ... Service Mind ดีเยี่ยม แล้วดีกับพนักงานอย่างไร
 3. ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
 4. การพัฒนา EQ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก
 5. บริการยอดเยี่ยม... เป็นอย่างไร?
 6. บริการยอดแย่... คุณเคยทำไหม?
 7. เสริมอาวุธทีมบริการ ด้วย Service Excellence
 8. กุญแจสำคัญ การส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม
 9. การปรับปรุงคุณภาพบริการลูกค้า (Improving Service Quality)
 10. ระบบการบริหารการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 11. บริการให้เหนือความคาดหมาย
 12. บริการอย่างไรให้ Proactive
 13. การสร้างวัฒนธรรมบริการ
 14. สุดท้าย.. เราจะสร้าง Service Mind ที่ตัวเราและทีมบริการได้อย่างไร
 15. สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา  


Bookmark and Share
 
.pdf Service Mind ปั้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง (Build up Your Service Mind) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.91 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter