Home > Public Training


 
 
Modern Leadership Program for Manager View : 266
 
 
     
เรื่อง Modern Leadership Program for Manager
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 05/10/60 ถึง 06/10/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 8,500 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 8,000 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 **พิเศษ สำหรับผู้สมัครสัมมนา 10 ท่านแรก รับสิทธิ์ค่าลงทะเบียนเพียง 7,500 บาท จากราคาปกติ 8,500 บาท ทันที**


วิทยากร

ดร.อิทธินันท์  สันทัศ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

  ประสบการณ์การทำงาน :

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บจ.แกรมมี่ เน็ตเวิร์ค (GMM GRAMMY)
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

หลักการและเหตุผล

ทักษะของผู้นำ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าเป้าหมาย หรือวัตถุปะสงค์ ที่องค์กรต้องการจะมีแนวโน้มเป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้หลาย ๆ องค์กรมุ่งเน้นการฝึกอบรมผู้บริหารหรือผู้จัดการให้มีทักษะของผู้นำ (Leadership) และด้วยภาวะความเป็นผู้นำต้องลงมาทำงาน สอนงาน ติดตาม ให้กำลังใจและผลักดันลูกน้องมากขึ้น ต้องเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวหลัก (Change Agent) ในการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากภายในตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง โดยความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากความเชื่อเดิม ๆ ที่ไม่มีประโยชน์ให้เป็นความเชื่อใหม่ ๆ ของตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง เมื่อนั้นผู้อื่นก็จะจะตามคุณด้วยความเต็มใจ

ผู้จัดการมีความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากคุณขาดภาวการณ์ เป็นผู้นำ คุณคงล้มเหลวแน่นอน ผู้จัดการมีความแตกต่างจากผู้นำ คือ ผู้จัดการบริหารงานโดยการสั่ง แต่ผู้นำบริหาร งานโดยการสอนงาน (Coaching) การจะพัฒนาผู้อื่นให้ได้ดี คุณต้องมีภาวะความเป็นผู้นำในเรื่องการพัฒนาตัวเองให้ดีก่อน

          จากผลการวิจัยขององค์กรต่าง ๆ ด้านการบริหารพบว่า ผู้บริหารในองค์กรจำนวนมากขาด “ภาวะผู้นำ”จากปัญหาดังกล่าว วันนี้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้นำในองค์กรของตนให้เก่ง “เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน” มากยิ่งขึ้น คือ เรื่องท้าทายการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ ดังนั้น ผู้นำที่ดีคือผู้ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจ การพัฒนาผู้อื่น เพิ่มการเป็น “โค้ช” เพื่อสร้างให้ลูกน้องเกิดความศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจ เพราะมั่นใจแล้วว่า ความศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดการยอมรับฟังคำชี้แจง และพร้อมที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง ตามที่ผู้นำทีมให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเต็มใจ

วัตถุประสงค์     

 1. เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ว่าบทบาทของผู้จัดการหรือผู้นำ มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และมีความรู้ และมีความสุขกับการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช และเสริมทักษะในการสร้างให้ลูกน้องเกิดความไว้วางใจและศรัทธาใน  ตัวผู้นำทีม
 3. เพื่อสร้างทักษะในการ Coaching & Feedback ของการพัฒนาผู้อื่นด้วยความเป็นผู้นำ และเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี   

รูปแบบการสัมมนา

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
 • กรณีศึกษาจากองค์กรอื่น ๆ (Case Study)
 • กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
 • แบบวิเคราะห์พฤติกรรมรายบุคคล (DISC)
 • Work Shop
 • จำลองสถานการณ์ในการ Coaching and Feedback
 • สื่อมัลติมีเดีย (Audio & Visual)

ผู้เข้าสัมมนา

         พนักงานระดับผู้จัดการ หรือเทียบเท่า

หัวข้อการสัมมนา

Module 1: Self-Awareness  and  Motivation
          1.    การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการบริหารทีมงาน

·         การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)


           2.   
การปรับทัศนคติการทำงานเชิงบวก (Work with Positive Attitude) ของทีมงาน


           3.   
ธรรมชาติของมนุษย์และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

        
           4.  
รู้จัก เข้าใจคุณลักษณะพฤติกรรมของลูกน้องของมนุษย์ใน 4 มิติ (DISC Model)

·         มารู้จักตนเองและลูกน้องแต่ละ Style กันดีกว่า

·         การวิเคราะห์คุณลักษณะพฤติกรรมของลูกน้อง จากการสังเกต การพูด/น้ำเสียง/ภาษาท่าทาง

·         Work Shop: คุณจะรับมือและสื่อสารกับลูกน้องแต่ละ Style ได้อย่างไร?

·         Work Shop: การสร้างแรงจูงใจกับลูกน้องแต่ละ Style

Module 2 : Leadership Skill

1.   บทบาทและหน้าที่ของผู้นำกับผู้จัดการแตกต่างกันอย่างไร

·         ผู้นำกับผู้จัดการแตกต่างกันอย่างไร

·         คุณสมบัติแห่งการเป็นผู้นำ

·         ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้นำหรือผู้จัดการ

2. การบริหารและสร้างสมดุลของพนักงานที่แตกต่างกัน

·         การบริหารลูกน้องแต่ละ Style

·         การลื่นไหลการนำหรือบริหารคนและสถานการณ์ที่ต่างกัน

·         การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ต่าง ๆ

·         ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)

·         ลำดับขั้นความผูกพันของพนักงาน

·         ลักษณะของบรรยากาศแห่งความสำเร็จ

·         Work Shop : การบริหารลูกน้องแต่ละ Style

3.  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความสำเร็จ

·         ความเข้าใจในตัวพนักงาน

·         สร้างความไว้วางใจ (Build Trust)

·         การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·         การทำงานเป็นทีม

Module 3 : Coaching Skill and Feedback

1.   Coaching Skill

·         การโค้ช คืออะไร

·         โค้ชเพื่ออะไร

·         โค้ชอย่างไร

2. กระบวนการโค้ช

·         ตั้งหลักที่งาน

·         อ่านลูกทีมให้ขาด

·         จัดแนวทางการโค้ช

·         จำลองสถานการณ์ในการโค้ช ลูกน้องแต่ละ Style ได้อย่างไร

3. สร้างความศรัทธาและเชื่อถือ

·         ตอกย้ำสิ่งที่ดี (Accentuate the Positive)

·         เมื่อเกิดความผิดพลาด จงเบี่ยงเบนพลัง(When Mistakes Occur, Redirect the Energy)

·         วิธีการชมเชยและการตอบสนอง (Providing constructive Feedback)

4.  กลยุทธ์การ Feedback

·         ความสำคัญของการประเมินผลงานและแจ้งผลงาน

·         การสร้างความไว้ใจและมีส่วนร่วมในผลงาน (Partnering for Performance)

·         ความเข้าใจในตัวพนักงานและการค้นหาความคาดหวังของพนักงาน

·         จำลองสถานการณ์ในการ Feedback ลูกน้องแต่ละ Style เพื่อพัฒนาผลงาน

·         Key Success Factor และข้อพึงระวังในการ Coaching and Feedback ผลงาน

5. การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกต่อการทำงานของพนักงาน

·         Play : เล่นให้เป็นงาน                         

·         Make Their Day : สร้างสรรค์วันดี

·         Be There : อยู่ตรงนั้น   

·         Choose Your Attitude  : เลือกทัศนคติ

 

 


Bookmark and Share
 
.pdf Modern Leadership Program for Manager ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter