Home > Public Training


 
 
เทคนิคทางภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้และ รับมือกับภาษีปี 61 View : 5,202
 
 
     
เรื่อง เทคนิคทางภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้และ รับมือกับภาษีปี 61
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 18/12/60 เวลา  09:00 - 17:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 2 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณอดิศักดิ์  สืบประดิษฐ์ ร่วมด้วย คุณรุ่งทิพย์  ธัญวงษ์

ผู้เชียวชาญด้านภาษีอากร

หลักการและเหตุผล

           เทคนิคทางภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้และรับมือกับภาษีปี 61 เป็นหลักสูตรที่จะอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากกฎหมายใหม่ปี 2560 ได้ประกาศออกมาหลากหลายประเด็น ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ต้องอัพเดทข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเตรียมการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร อย่างเป็นระบบ และต้องเสียภาษีอากรเป็นจำนวนน้อยที่สุด หรือประหยัดที่สุด

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา  

  1. สามารถวางแผนภาษีถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และขจัดปัญหาทางภาษีอากร
  2. ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ปลอดภัยจากภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
  3. มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุผล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น และไม่ได้มาตรฐาน
  4. ช่วยในการลดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเสียภาษีอากรที่ไม่ถูกต้อง
  5. เตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีอากร โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  6. เสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการสัมมนา
     
บรรยาย ตัวอย่าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

ผู้เข้าสัมมนา
     ฝ่ายบัญชีผู้ช่วยพนักงานฝ่ายบัญชีผู้จัดการผู้ช่วยพนักงานฝ่ายการเงิน/ฝ่ายกฎหมาย /เจ้าของกิจการ

หัวข้อการสัมมนา

1. Update กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี 2561
2. ปิดงบอย่างไง ไม่ติดเกณฑ์ความเสี่ยงของกรมสรรพากร
3. การเตรียมตัวรองรับมาตรการบัญชีชุดเดียว การตรวจแนะนำและการออกหมายเรียกตรวจสอบ  การตรวจเส้นทางเดินของเงินของกรมสรรพากร  ตรวจลึก ตรวจเข้ม จริงหรือไม่ เริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีใด
4. e-Tax Invoice  & e-Receipt  ที่ต้องใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 บังคับหรือไม่  
5. ปัญหาความต่างระหว่างบัญชีและภาษีที่อาจมีผลกระทบในการเสียภาษีและการปรับปรุง
6.วิธีป้องกันไม่เป็นผู้ออกและผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอม  ตามมาตรการส่งดำเนินคดีอาญาของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

·         software  ที่สามารถสั่งพิมพ์ต้นฉบับใบกำกับภาษีซ้ำหรือกี่ครั้งก็ได้โดยระบบไม่  lock  มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร

·         หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีแล้วออกใหม่ที่ถูกต้อง

·         ชำระราคาด้วยการจ่ายเงินสดทำได้หรือไม่  ไม่ควรเกินวงเงินเท่าใด 

·         ได้รับใบกำกับภาษีดูอย่างไรไม่ปลอม

·         ใบกำกับภาษีออกโดยไม่มีสิทธิออกเป็นใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่

7. รายจ่ายและเอกสารประกอบการลงรายจ่ายอย่างไร ไม่เป็นการสร้างรายจ่ายเท็จ  เอกสารเท็จ และรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณกำไรสุทธิ

·         ผู้รับไม่ออกหลักฐานใบรับ ใบกำกับภาษี ควรทำอย่างไร

·         ผู้รับเงินแจ้งให้จ่ายเงินตามหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัญชีของบุคคลอื่น ทำได้หรือไม่  สรรพากรยอมรับหรือไม่ 

·           รายจ่ายเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับอาญา ตามหลักเกณฑ์ใหม่

·           ตั้งวงเงินสดย่อยและการจ่ายเงินอย่างไร ไม่มีปัญหาเมื่อถูกตรวจสอบ

·          รายจ่ายที่กรมสรรพากเพ่งเล็ง  ค่าแรง  ค่านายหน้า  ค่าที่ปรึกษา  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  

·          การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ระหว่างบริษัทในเครือเดียวกันช่วงปลายรอบระยะเวลาบัญชี

·           ภาษีซื้อลืมใช้สิทธิเกิน 6 เดือน ยังใช้สิทธิขอคืนได้หรือไม่ หากไม่ใช้สิทธินำมาลงรายจ่ายได้หรือไม่

8. ทำอย่างไรขายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาตลาดหรือบวกกำไรน้อย ๆ โดยไม่มีปัญหากับสรรพากร

·         ราคาตลาดหาได้ที่ไหน อย่างไร

·         กรณีใดถือว่ามีเหตุอันสมควร

·         เอกสารหลักฐานที่ใช้พิสูจน์

9. สิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือเพื่อป้องกันการถูกประเมินภาษีและการติดเกณฑ์ความเสี่ยงของกรมสรรพากร

·         สินค้าขาดเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ต้องรับผิดอย่างไรบ้าง 

·         ส่วนสูญเสีย ผลพลอยได้ ของเสีย เศษซากจากกระบวนการผลิต

·         การพิสูจน์ส่วนสูญเสียที่ผิดปกติและการเตรียมเอกสารหลักฐาน

·         สินค้าหรือทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ

·         การตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกับราคาตลาด ตามหลักบัญชีและภาษีอากร

10. การใช้สิทธิประโยชน์รายจ่าย  2  เท่า  1.5  เท่า  ค่าใช้จ่ายลงทุนทรัพย์สินของกิจการ

·         อย่างไรเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน

·         ทรัพย์สินได้มาและพร้อมใช้งานหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใช้สิทธิได้หรือไม่  กรณีใด

·         ไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์ในปี 2559   ปี 2560 เปลี่ยนใจนำมาใช้ได้หรือไม่  มีหลักเกณฑ์อย่างไร

·         ทรัพย์สินที่ใช้สิทธิประโยชน์ตั้งแต่ปี 2559 แต่มาชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนในปี 2560

·         ซื้อคอมพิวเตอร์  เปลี่ยนรั้วใหม่  renovate สถานประกอบการใหม่

·         ติดตั้งเครื่องปรับอากาศฝังในอาคาร เดินท่อแอร์ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำเป็น ทรัพย์สินประเภทอาคาร เครื่องจักร หรือเครื่องมือเครื่องใช้

·         การแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน  แจ้งอย่างไร  เมื่อใด  กรณีใดบ้าง

11. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา  ความต่างระหว่างบัญชีกับภาษี  เปลี่ยนวิธีและอัตราที่ใช้หักต้องขออนุมัติหรือไม่ อย่างไร

12. จำหน่ายหนี้สูญอย่างไรให้ลงรายจ่ายทางภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

13. ข้อพิจารณาสัญญาขายหรือรับจ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และเสียอากรแสตมป์

14. หลักเกณฑ์รายจ่าย 2 เท่า  ค่าจ้างผู้สูงอายุไม่เกิน 15,000  บาทต่อเดือน  เครื่อง EDC ค่าธรรมเนียม

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

16. ถาม – ตอบ


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง
.pdf เทคนิคทางภาษีที่เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้และ รับมือกับภาษีปี 61 ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter