Home > Public Training


 
 
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation) View : 634
 
 
     
เรื่อง เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation)
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 09/11/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

ดร.อิทธินันท์  สันทัศ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

  ประสบการณ์การทำงาน :

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993)
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บจ.แกรมมี่ เน็ตเวิร์ค (GMM GRAMMY)
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Bank)

หลักการและเหตุผล

เป็นธรรมชาติของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองค์กร เมื่อทำงานกับองค์กรมานานหลายปีจะมีคนจำนวนหนึ่ง(มากหรือน้อยขึ้นกับระบบงาน) และปัจจัยภายในอื่นของแต่ละบริษัท ที่ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานไปวัน ๆ แบบไม่กระตือรือร้นเช่นที่เคยเป็น บางคนหนักไปกว่านั้น ทัศนคติต่อองค์กร  แย่ลงมองบริษัทในภาพลบ  ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะคนเหล่านี้จะทำงานเท่าที่หัวหน้างานมอบหมายเท่านั้น  หาหลบเลี่ยงได้ก็จะหลบ หรือแม้แต่มีฝีมือดีก็ไม่ทำงานเต็มความสามารถที่ตนมีอยู่ เมื่อมีคนแบบนี้ในองค์กรจำนวนมากท้ายที่สุดผลจะออกมาให้เห็นในรูปของประสิทธิภาพงานโดยรวมต่ำลง งานมีปัญหาด้านคุณภาพมากขึ้น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานล่าช้ามาก ฯลฯ ดังนั้น จึงจำเป็นที่องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีโปรแกรมพัฒนาทัศนคติพนักงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมสัมมนาให้ความรู้ ทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานภายในเพื่อกระตุ้นผลงาน แรงจูงใจควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. เพื่อสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนอื่น ๆ ในองค์กรและเห็นความสำคัญในการทำงานเต็มความสามารถที่ตนมีอยู่
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานสุดยอดในงานที่ตนเองทำอยู่ ให้เกิดการประสานงานเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบถึงหลัก เทคนิค วิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบการสัมมนา

 

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
 • กิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้จากตัวเอง (Games and Group Dynamics)    
 • กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
 • Workshop

ผู้เข้าสัมมนา

         พนักงานระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน

หัวข้อการสัมมนา

1.     การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Paradigm Shift)

2.     การปรับเปลี่ยนตัวเอง (Transformation) เพื่อชีวิตและงานที่ดีขึ้น

3.     ธรรมชาติของมนุษย์และความต้องการของแต่ละบุคคล

4.     เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ(Motivation) และปรับทัศนคติตนเองให้รักงาน มุ่งมั่นในงานและรักองค์กร

5.     หลักในการปลูกฝังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักองค์กร

 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำ/ผู้บังคับบัญชา กับการสร้างแรงจูงใจ      
 • สาเหตุที่พนักงานหรือทีมงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน (Employee Engagement) ของพนักงานสู่เป้าหมายเดียวกัน  

6.     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงจูงใจ

7.     การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกต่อการทำงานของพนักงาน

 • Play : เล่นให้เป็นงาน                         
 • Make Their Day : สร้างสรรค์วันดี
 • Be There : อยู่ตรงนั้น (ใส่ใจบริการ) 
 • Choose Your Attitude  : เลือกทัศนคติ


Bookmark and Share
 
.pdf เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน (Employees Motivation) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter