Home > Public Training


 
 
Career Path Model การออกแบบ ผังความก้าวหน้าในอาชีพ View : 652
 
 
     
เรื่อง Career Path Model การออกแบบ ผังความก้าวหน้าในอาชีพ
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 06/11/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 23 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

    ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา Human Resource Management และ Management of Organizational Change and Development ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ประสบการณ์การทำงาน :

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ผู้จัดการสำนักงานสาขาประจำประเทศไทย Fortum Power and Heat Oy
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.

หลักการและเหตุผล

           การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path ซึ่งบางตำราอาจเรียกว่า Career Tack) เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานกับองค์กร และพยายามสร้างผลงานที่ดีเลิศตามที่องค์กรคาดหวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและมีการกำหนด Career Path ที่ชัดเจนอีกทั้งยังจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสเติบโตตาม Career Path ที่องค์กรกำหนดจึงมักมีอัตราการลาออกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรักษาพนักงานที่เป็น Talent ไว้กับองค์กรได้ในระยะยาว

          เนื้อหาในหลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ HR ขององค์กรเกี่ยวกับการจัดทำเส้นทางอาชีพ (Career Path)  ที่สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ซึ่ง Career Path ดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานมองเห็นหนทาง การเติบโตในอาชีพการงานของตนอย่างชัดเจน รวมถึงการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ที่เชื่อมโยงกับแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) และกิจกรรมการพัฒนา (Development Activity) ขององค์กรที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนพัฒนาตนเองให้สามารถเติบโตไปตามเส้นทางอาชีพที่องค์กรกำหนด
วัตถุประสงค์

 • รู้และเข้าใจการกำหนด Career Path และ Career Development ให้สอดคล้องกับงานขององค์กร และตอบสนองต่อความต้องการด้านอาชีพของพนักงานไปในเวลาเดียวกัน
 • รู้และเข้าใจการกำหนด Career Path แบบต่างๆ
 • สามารถวางแผนการพัฒนาอาชีพ (Career Development Plan) รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับ  Career Path Model ขององค์กร

รูปแบบการสัมมนา

                   หลักสูตรนี้ใช้หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Approach) และหลัก Accelerated Learning ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้จริง วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย

 • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing)
 • การแบ่งกลุ่มอภิปรายและฝึกหัดปฏิบัติ (Group Discussions and Exercises)
 • กรณีศึกษา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  HR Manager ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย การพัฒนาบุคลากรขององค์กร  และทำหน้าที่จัดทำ Career Path และ Career Development ให้องค์กร

หัวข้อสัมมนา

 • ประเภทของสินค้าแนวคิดและความสำคัญของการกำหนด Career Path Model
 • Career Path แบบต่างๆ
 • การกำหนด Career Path ให้สอดคล้องกับลักษณะงานและโครงสร้างตำแหน่งภายในองค์กร
 • ปัญหาและความผิดพลาดของการจัดทำ Career Path
 • การจัดทำ Career Development Plan และการกำหนดกิจกรรมการพัฒนา (Career Development Activities)


Bookmark and Share
 
.pdf Career Path Model การออกแบบ ผังความก้าวหน้าในอาชีพ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter