Home > Public Training


 
 
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิผล View : 1,124
 
 
     
เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิผล
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 14/12/60 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 24 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

                      ดร.วสันต์  ฤทธิ์มนตรี                 

วิทยากรและที่ปรึกษา
อดีตผู้จัดการอาวุโส แผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรบริษัท
ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

 

    การศึกษา

  • ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม  สาขาบริหารการศึกษา
  •  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบัน

·      MAKE-UP ARTIST  อิสระ ทำงานให้กับรายการโทรทัศน์ และบริษัทโฆษณา ต่างๆ

·      วิทยากรเกี่ยวกับ Men’s Grooming  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส

·      วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดีสำหรับ

    นักขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group  (Pizza Hut,Auntie anne’s, Mister Donut, KFC Baskin Robbins และ Steak Hunter)

·      วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การบริการด้วยใจ,การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานแนะนำความงามและแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริษัทในกลุ่ม NEO Group จำกัด

·      วิทยากรให้คำแนะนำเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ดิ้ง จำกัด   หัวข้อ พลิกหมองเป็นขาวพลิกหาสาวโอโม่

·      วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับ   พนักงานแนะนำความงามบริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย Group จำกัด

·      วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา

·      วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับ

     พนักงานแนะนำสินค้าบริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD

·      วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายให้กับ

     พนักงานบริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

·      วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเทคนิคการขาย, การบริการด้วยใจ, การพัฒนาคน, การทำงาน เป็นทีม

·       บุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขายมืออาชีพ ผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ, ศิลปะการแต่งหน้า,การดูแลและรักษาผิวพรรณ  Image Maker

หลักการและเหตุผล

               ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับมนุษย์  จำเป็นต้องให้ความสำคัญและสนใจในศิลปะการพูดทั้งสิ้น ประโยคแรกที่พูดออกมาแล้วทำให้ผู้ฟังประทับใจ และกระหายรอที่จะฟังต่อไป ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพูด เพราะหัวใจของการพูดคือผู้ฟัง  แต่การพูดให้ดีให้น่าสนใจนั้น จำเป็นต้องมีการเรียนรู้เทคนิค  และมีการฝึกฝนเรื่องของศิลปะ  อย่างมีกระบวนการ ที่สำคัญต้องมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์โดยตรงช่วยในการปรับภาพลักษณ์ด้านการพูดเฉพาะบุคคลอย่างจริงจัง

            “การพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิผล จึงเป็นหลักสูตรที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ยังต้องมีการสื่อสารทุกรูปแบบกับคนอื่นๆ เพราะหลักสูตรนี้จะฝึกให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพูดได้ และพูดเป็น ด้วยกระบวนการที่แปลกใหม่ แตกต่างจากหลักสูตรการพูดทั่วๆไป เมื่อจบการฝึกอบรมไปแล้วนั้น ทุกคนจะได้รับ เทคนิค ศิลปะ จิตวิทยาและกระบวนการด้านการพูดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์    

  1. เพื่อให้พนักงานในทุกระดับขององค์กรตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในของตนรวมทั้งการติดต่อสื่อสารที่มีต่อหน้าที่การงานและภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่สังกัด/องค์กรโดยรวม
  2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารของพนักงานในทุกระดับขององค์กรให้เป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้พบเห็นหรือติดต่อประสานงานด้วย
  3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานขององค์กรในการติดต่อธุรกิจและเข้าสังคมต่าง ๆ

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ

  1. พนักงานในทุกระดับขององค์กรจะมีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้นตามไปด้วย
  2. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
    องค์กรและระหว่างพนักงานขององค์กรกับบุคคลภายนอกจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็วตามเป้าหมาย และทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ผู้เข้าสัมมนา

          พนักงานในทุกระดับขององค์กร และผู้ที่สนใจ

รูปแบบการสัมมนา

เน้นการอภิปราย สาธิต ถาม-ตอบ กรณีศึกษา บทบาทสมมุติ

หัวข้อการสัมมนา

·         ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพต่องานและภาพลักษณ์ขององค์กร

·         ความประทับใจครั้งแรกมาจากองค์ประกอบใดบ้าง

·         การแต่งกาย (เพื่อธุรกิจและสังคม)

·         การทักทาย (แบบไทยและตะวันตก)

·         การแนะนำตัว

·         การแลกนามบัตร

·         กริยามารยาทและการวางตัวในโอกาสต่าง ๆ

·         ภาษาท่าทาง

·         การดื่ม

·         การรับประทาน (คอกเทล บุฟเฟ่ ตะวันตก จีน ญี่ปุ่น)

·         การให้และการรับของขวัญ

·         ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารต่อภาพลักษณ์และธุรกิจขององค์กร

·         อุปสรรคและปัญหาในการติดต่อสื่อสารของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

·         วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล: รู้เขา-รู้เรา

1.   รู้เขา

§  ในแต่ละวัน ท่านต้องติดต่อกับใครบ้าง

§  คนเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรและต้องการอะไรจากท่าน

§  ท่านได้ปรับรูปแบบการติดต่อสื่อสารของท่านให้สอดคล้องกับคนเหล่านั้นและได้ตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นหรือไม่ หรือท่านมุ่งเน้นที่รูปแบบการสื่อสารและความต้องการของท่านเพียงอย่างเดียว

2.   รู้เรา

§  ความรอบรู้ในงาน

§  บุคลิกภาพที่ดีและการแสดงออกแบบผู้ใหญ่/มืออาชีพ

§  ทักษะในการฟังอย่างมีประสิทธิผล

o   การฟังอย่างตั้งใจ

o   การฟังอย่างเป็นกลาง

§  ทักษะในการพูดอย่างมีประสิทธิผล

o   การพูดในมุมมองของคู่สนทนา

o   การสนทนากับบุคคลต่าง ๆ

o   การเป็นประธานและผู้เข้าร่วมประชุมที่ดี

o   การนำเสนอในที่ประชุม

o   การพูดในที่สาธารณะ

§  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

o   การลดอารมณ์ของคู่สนทนา

o   การขจัดข้อโต้แย้ง

 

 

 

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 3 ครั้ง
.pdf การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่ชุมชนให้เกิดประสิทธิผล ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter