Home > Public Training


 
 
HR for Non กลยุทธ์การบริหารคนสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 View : 1,168
 
 
     
เรื่อง HR for Non กลยุทธ์การบริหารคนสำหรับผู้บริหารยุค 4.0
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 23/01/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 11 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณอุไรวรรณ อยู่ชา

  วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบการณ์ตรง

ในการเป็น Line Mgr. และ HR SCG

วิทยากรและที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 500 องค์กร

ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทที่ปรึกษาไทยสกิลล์พลัส จำกัด 

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ประสบการณ์ ทำงาน SCG 20 ปี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพและประสานงานการเพิ่มผลผลิต
 • ผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักการและเหตุผล

       การเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ทำให้บริบทของการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งขับเคลื่อนองค์กร ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมี “คนเก่งและคนดี มีใจในการทำงาน” เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร  ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ จึงปรับกลยุทธ์การบริหารคน เพื่อส่งเสริมให้คน ทำงานอย่างสำราญและงานสำเร็จ ลดปัญหาเรื่องคน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการฉุดรั้งองค์กร
         ดังนั้น ผู้บริหารยุค 4.0 (
Line Manager) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารคน โดยสามารถนำเครื่องมือหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ในการดูแล รักษาและพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กรและยุคที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาเรื่องคนลดลง และส่งเสริมให้คนมีใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

          หลักสูตรนี้ Line Mgr.จะได้รับการถ่ายทอดทั้งระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเครื่องมือการบริหารคนที่สำคัญและเกี่ยวข้องจริง ๆ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้อย่างง่าย และนำไปใช้บริหารคนอย่างได้ผล จากวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการเป็นทั้ง Line Mgr. และ HR  กว่า 20 ปี จึงเข้าใจปัญหาและหัวอกของLine Mgr. เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว “Change Mindset
 2. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารคนในยุค 4.0 ของผู้บริหาร และ หน่วยงาน HR
 3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และเครื่องมือการบริหารคน
 4. เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือที่เกี่ยวข้องไปใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อลดปัญหาเรื่องคนและส่งเสริมให้คนในหน่วยงานมีใจในการทำงานและทำงานบรรลุตามเป้าหมาย
 6. เพื่อสนับสนุนให้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทได้รับการนำไปใช้จริงและเป็นในทิศทางเดียวกัน

ผู้เข้าสัมมนา

 • ผู้บริหาร ( Line Mgr.)/หัวหน้างาน

วิธีการสัมมนา

 • บรรยาย
 • Workshop
 • ฝึกปฏิบัติ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง  

หัวข้อการสัมมนา

 • การเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 กับบริบทของธุรกิจและคนที่ต้องปรับตัว
 • บทบาทหน้าที่ของ Line Mgr. และ HR ในการบริหารคนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Line Mgr. ในการบริหารคน
  • รู้จัก และ เข้าใจคนรุ่นใหม่ Gen Z
 • ภาพรวมระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และเครื่องมือการบริหารคนทุกวัยให้สำราญงานสำเร็จ
 • เทคนิคการวางแผนกำลังพล Man Power เพื่อให้ปริมาณคนสอดคล้องปริมาณงาน
 • เทคนิคการจัดทำ JD  เพื่อมอบหมายงานให้ชัดเจนตรงตำแหน่งงาน
 • เทคนิคการคัดเลือกคนและการสัมภาษณ์  Competency Based Interview เพื่อให้ได้คนที่ Fit
 • เทคนิคการจัดทำระบบพี่เลี้ยง  Mentoring System เพื่อดูแลพนักงานใหม่ให้ปรับตัวเข้ากับองค์กรและงาน
 • เทคนิคการพัฒนาคนด้วย  Competency Development เพื่อให้มีขีดความสามารถในการทำงาน
 • เทคนิคการวางแผนการเติบโตก้าวหน้า Career Path เพื่อจูงใจให้เห็นโอกาสเติบโตก้าวหน้า
 • เทคนิคการประเมินผลงาน Performance Management เพื่อประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม
 • เทคนิคการรักษาคนเก่ง กับ Talent Management เพื่อรักษาลูกน้องคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 • เทคนิคการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งกับ Succession Plan
 • สรุป ถาม-ตอบ ด้วยระบบเทคโนโลยี

 


Bookmark and Share
 
.0 HR for Non กลยุทธ์การบริหารคนสำหรับผู้บริหารยุค 4.0 ประเภทไฟล์ : .0 ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 23 ครั้ง
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter