Home > Public Training


 
 
เทคนิคการแจ้งผลงาน ที่ HRและหัวหน้างานต้องรู้(Performance Feedback Techniques) View : 3,568
 
 
     
เรื่อง เทคนิคการแจ้งผลงาน ที่ HRและหัวหน้างานต้องรู้(Performance Feedback Techniques)
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน(กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 13/06/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 20 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

**พิเศษ สำหรับผู้สมัครสัมมนา 10 ท่านแรก รับสิทธิ์ค่าลงทะเบียนเพียง 4,000  บาท จากราคาปกติ 5,000 บาท ทันที**

 วิทยากร

คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

    ตำแหน่งปัจจุบัน :

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา Human Resource Management และ Management of Organizational Change and Development ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ประสบการณ์การทำงาน :

 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ผู้จัดการสำนักงานสาขาประจำประเทศไทย Fortum Power and Heat Oy
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Thai ORIX Leasing Co.,Ltd.

หลักการและเหตุผล

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด มักเกิดจากการขาดการแจ้งผลงาน หรือการให้ Feedback ที่ชัดเจนและทันเวลาแก่ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ หัวหน้างานและผู้บริหารขององค์กรจำนวนมากมักปล่อยให้พนักงานปฏิบัติงานของตนไปเรื่อยๆ ดยไม่มีการติดตามและประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเป็นระยะๆ และเมื่อพนักงานปฏิบัติงานผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ ผู้บังคับบัญชาเองซึ่งไม่เคยติดตามหรือตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ก็มิได้แจ้งผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดเหล่านั้นให้พนักงานรับทราบแต่เนิ่นๆ ทำให้พนักงานผู้นั้นเข้าใจผิดว่าการกระทำของตนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พนักงานจึงยังคงปฏิบัติงานที่ด้วยความผิดพลาดดังกล่าวต่อไป การที่หัวหน้างานละเลยและไม่เห็นความสำคัญของการให้ Feedback แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ และรอที่จะแจ้งผลการปฏิบัติงานแก่พนักงานเฉพาะเมื่อถึงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีนั้น จึงเป็นการกระทำที่ล่าช้าและสายเกินกว่าที่จะแก้ปัญหาความผิดพลาดของพนักงาน

          หลักสูตรฝึกอบรมนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ หัวหน้างาน ทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการแจ้งผลการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ซึ่งจะช่วยให้การ บริหารผลงาน ของหัวหน้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรม

 • รู้และเข้าใจ Performance Feedback Techniques และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนได้
 • รู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการพนักงานทั้ง 4 กลุ่ม
 • รู้เทคนิคการพูดคุยเรื่องผลงานกับลูกน้อง

รูปแบบการสัมมนา

 • ใช้หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Approach) และหลัก Accelerated Learning ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาของพนักงานและกำหนดแนวทางแก้ไขจากกรณีศึกษา
 • แสดงบทบาทสมมุติเพื่อฝึกการ Feedback และพูดคุยกับพนักงานทั้งเรื่องผลงานและพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. HR Manager
 2. ผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องทำหน้าที่ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่หน่วยงานต้องการ

หัวข้อการสัมมนา

 1. ปัญหา/อุปสรรคของการสร้างผลงานที่ดี
 • ปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างาน/สภาพแวดล้อม
 • ปัญหาที่เกิดจากตัวพนักงานเอง
 1. การบริหารจัดการพนักงานทั้ง 4 กลุ่ม
 • ดาวเด่น (Rising Stars)
 • ม้างาน (Working Horses)
 • เด็กเจ้าปัญหา (Problem Children)
 • ไม้ตายซาก (Deadwoods)
 1. รูปแบบการแจ้งผลงาน 4 แบบ
 • Tell – Sell (ชี้แจงพร้อมชักจูง)
 • Tell – Listen (ชี้แจงและรับฟัง)
 • Problem Solving (ช่วยแก้ไขปัญหา)
 • Self-Assessment (ประเมินตนเอง)
 1. เทคนิคการพูดคุยเรื่องผลงานกับลูกน้อง
 • หลัก SMILE
 • เทคนิค I-Focus, YOU - Focus
 • หลักการเป็นผู้ฟังที่ดี
 • หลักการตั้งคำถาม (Questioning)


Bookmark and Share
 
.pdf เทคนิคการแจ้งผลงาน ที่ HRและหัวหน้างานต้องรู้(Performance Feedback Techniques) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter