Home > Public Training


 
 
การใช้โปรแกรม Excel ในงาน HR อย่างมืออาชีพ Part-I (ภาคปฏิบัติ) View : 1,492
 
 
     
เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel ในงาน HR อย่างมืออาชีพ Part-I (ภาคปฏิบัติ)
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน(กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 24/05/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณสำเริง  ยิ่งถาวรสุข
Managing Director
e-HR Information Technology Co.,Ltd.

ประสบการณ์การทำงาน :

  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) บริษัท มาบูลกุล จำกัด (โรงแรมมโนห์รา กรุงเทพฯ)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ผู้จัดการฝ่าย Business Supporting Center บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
  • หัวหน้าคนงานอาวุโส  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หลักการและเหตุผล

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resource Management : HR  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน  การสรรหาและคัดเลือก  การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารค่าตอบแทน  และระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS)  ซึ่งทั้งหมดนี้  ในปัจจุบันสามารถใช้ไอทีเข้าไปแทรกได้ในทุกกระบวนการ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเฉพาะงาน  หรือการประยุกต์ใช้ MS Excel

โปรแกรม MS Excel เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคย  และมีใช้กันอยู่แทบจะทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะผู้ที่ทำงาน HR ได้เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ MS Excel แบบมืออาชีพ  จะได้เห็นตัวอย่างของการสร้างเงื่อนไขการคำนวณแบบต่างๆ   เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามฟังก์ชันของงาน HR แบบอัตโนมัติ  พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่างลักษณะต่างๆ  ภายใต้การแนะนำของวิทยากรและทีมงาน

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาโดยเฉพาะผู้ที่ทำงาน HR ได้เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ MS Excel แบบมืออาชีพ 

 2.เพื่อสร้างเงื่อนไขการคำนวณแบบต่างๆ  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามฟังก์ชันของงาน HR แบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่างลักษณะต่างๆ

 

 ผู้เข้าสัมมนา

  • เจ้าหน้าที่ พนักงาน หัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  • ผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา

  • ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติกับไฟล์ตัวอย่างต่างๆ ที่ออกแบบมาบนพื้นฐานงานจริงของ HR ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดของวิทยากรและทีมงาน
  • พร้อมรับฟรี CD ไฟล์ตัวอย่าง Excel ในงาน HR ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

สิ่งที่ต้องการนำมาด้วย :

      Notebook

หัวข้อการสัมมนา

·         เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

·         ฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็น  และหลักการเขียนสูตรใน Excel

·         การหาผลรวมและการนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข

·         การออกแบบฐานข้อมูลพนักงานเบื้องต้น  และการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล

·         การตั้งเงื่อนไขการคำนวณด้วยฟังก์ชัน IF

·         ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

·        การสร้างตารางการแจ้งเตือน เมื่อครบกำหนดทดลองงาน

·        การคำนวณหาอายุงาน และจำนวนวันลากิจ วันลาพักร้อน ที่สัมพันธ์กับอายุงาน

·        การคำนวณหาชั่วโมงทำงาน, มาสาย, ล่วงเวลา และคำนวณหาค่าล่วงเวลา

·        การทำแบบฟอร์มใบสลิปเงินเดือน

·        การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเตือนด้วย Mail Merge

·        แนวคิดการสร้างรายงานสรุปประจำเดือน (HRIS Monthly Report) เบื้องต้น

 

·        ฯลฯ

 


Bookmark and Share
 
.pdf การใช้โปรแกรม Excel ในงาน HR อย่างมืออาชีพ Part-I (ภาคปฏิบัติ) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter