Home > Public Training


 
 
เคล็ดลับ 80 วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย View : 206
 
 
     
เรื่อง เคล็ดลับ 80 วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 18/06/61 เวลา  09:00 - 17:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณอดิศักดิ์  สืบประดิษฐ์ ร่วมด้วย คุณรุ่งทิพย์  ธัญวงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

หลักการและเหตุผล

                 ในปัจจุบันภาษีอากรได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยและรวดเร็ว ฝ่ายบริหารและฝ่ายบัญชีจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้การเสียภาษีอากรถูกต้องครบถ้วนและประหยัด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จะต้องมีการจัดทำบัญชีและภาษีอากรโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสมเหตุผล และได้รับประโยชน์ต่อกิจการสูงสุด ไม่ใช่เป็น การหลบเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรือหนีภาษี (Tax Evasion)

                ดังนั้น กิจการจึงต้องมีการวางแผนการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ย่อมนำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้มีเงินได้ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด การเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน เป็นเครื่องหมายของคนดีมีจริยธรรม ไม่พะวงกับการตรวจสอบ โดยสังคม และเจ้าพนักงานสรรพากร สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ ผู้วางแผนภาษีอากรจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านภาษีอากรเพื่อให้การวางแผนภาษีอากรถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กิจการตั้งเอาไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง  แม่นยำลดข้อผิดพลาดได้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา

  1. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) ว่าเป็นการวางแผนการเสียภาษีอากรของธุรกิจ
  2. เพื่อให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนให้ต่ำลงภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ

รูปแบบการสัมมนา

       บรรยาย ถาม/ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

ผู้เข้าสัมมนา

     ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่สนใจ

หัวข้อการสัมมนา 

 9 วิธีในการประหยัดภาษีเงินได้

1.  การมีเงินได้จากการประกอบกิจการหลายหน่วยภาษีที่ชอบด้วยกฎหมาย

2.  เงินได้ที่กฎหมายให้สิทธิเลือกเสียภาษีได้ ใช้สิทธิอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3.  การซื้อหน่วยลงทุน RMF ,LTF ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

4.  การใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนคู่สมรสและบุตรที่ถูกต้อง

5.  การใช้สิทธิยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง และอื่นๆ

39 วิธีในการประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคล

6.  รายได้จากการขายของต่ำกว่าต้นทุน

7.  ดอกเบี้ยรับจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8.  รายได้จากสินค้าเกินบัญชี

9.  บริจาคอย่างไรให้ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า

10.  ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้อย่างไร จึงจะลงเป็นรายจ่ายได้

11.  สิทธิประโยชน์ทางภาษี ค่าห้องสัมมนาและค่าห้องพักที่ลงรายจ่ายได้ 2 เท่ามีวิธีการอย่างไร

12.  การใช้สิทธิหักค่าเสื่อมราคาอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

13.  เงินมัดจำต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

14.  ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ

15.  ผลเสียหายอะไรลงเป็นรายจ่ายได้

16.  เงินปันผลรับชนิดใดยกเว้นภาษี

17.  ค่าใช้จ่ายการศึกษาพนักงานที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้

18.  ค่ารับรอง, ของขวัญที่สรรพากรยอมรับ

19.  ค่าอบรมอย่างไรถึงหักได้ 200 % ( 2 เท่า)

20.  ผลขาดทุนอะไรบ้างที่ยอมให้เป็นค่าใช้จ่าย

21.  ดอกเบี้ยจ่ายในการเช่าซื้อที่ยอมหักเป็นค่าใช้จ่าย

22.  รายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จทำอย่างไร?

23.  รายจ่ายวิจัยและพัฒนาตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่หักเป็นค่าใช้จ่ายได้

24.  เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออมทำอย่างไร

25.  เงินส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า

26.  รายได้จากการคืนภาษีกรมศุลกากร ,เงินชดเชยภาษี ฯลฯ และอื่นๆ

29 วิธีในการประหยัดภาษีมูลค่าเพิ่ม

27. การใช้สิทธิยกเว้นที่มีการเลือก มีหลักประหยัดภาษีอย่างไร

28. ใบกำกับภาษีล่าช้าทำอย่างไร จึงเป็นภาษีซื้อได้

29. การส่งเสริมการขายวิธีใดระหว่าง ลด แลก แจก แถม ที่ประหยัด VAT

30. ส่วนลดการค้า,ส่วนลดเงินลด,ส่วนลดการส่งเสริมการขาย

31. ภาษีซื้อต้องห้าม มีประโยชน์อย่างไร เช่น เป็นค่าใช้จ่ายได้?

32. การนำสินค้าที่ขายไปทำการส่งเสริมการขาย

33. การขายผ่อนชำระ โดยไม่มีดอกเบี้ย

34. การให้โดยเสน่หา / การกุศลโดยมอบสินค้าให้กับองค์กรสาธารณะกุศล

35. บริจาคอย่างไร ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

36. ตัดสต็อกสินค้าอย่างไรไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

37. วิธีการใช้สิทธิภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ถูกต้อง ไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม

38. ภาษีซื้อต้องห้าม นำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

39. ใบกำกับภาษีปลอมมีวิธีการอย่างไม่ ให้โดยประเมินภาษีย้อนหลัง

40. การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ และอื่นๆ

3 วิธีในการประหยัดภาษีอื่นๆ

41. อายุความขอคืนภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

42. ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

43. สัญญาให้บริการที่ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

44.คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ปะกอบวิชาชีพบัญชี


Bookmark and Share
 
.pdf เคล็ดลับ 80 วิธีในการประหยัดภาษีและถูกต้องตามกฎหมาย ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.78 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter