Home > Public Training


 
 
การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน(Time and Task Management) View : 482
 
 
     
เรื่อง การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน(Time and Task Management)
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน(กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 08/06/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

คุณจักรพงษ์  วงศ์วัน

    ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
บริษัท เอ๊กซเปอร์เน็ท จำกัด

  

 ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท   วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบัน AIT (Asian Institute of  Technology)
 • ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณจักรพงษ์ เคยทำงานที่บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการทำงานที่หลากหลายทำให้มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย และงานสนับสนุนลูกค้า , การตลาด การเป็นที่ปรึกษาการจัดการให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย

นอกจากประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวแล้ว คุณจักรพงษ์ ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และ Marketing Communication ที่มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลายๆ องค์กร ทั้งบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ

หลักการและเหตุผล

          เป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติงานที่มักจะมีงานล้นมืออยู่เสมอและวิธีจัดการกับงานที่ล้นมือก็คือทำงานให้เสร็จๆไปตาม Dead line ที่บีบบังคับ ทำให้ผลงานออกมาไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งยังทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานและไม่มีเวลาที่จะมาคิดหาวิธีการและระบบใหม่ๆที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานอีกด้วย

          วิธีแก้ก็คือผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีอยู่พร้อมๆกับการบริหารจัดการเวลาของตนเองรวมถึงการปรับปรุงอุปนิสัยการใช้เวลาและอุปนิสัยการทำงานให้สอดคล้องกันอีกด้วย

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม   

 1. เข้าใจความสำคัญของเวลา และหลักการในการบริหารเวลา
 2. วิเคราะห์การใช้เวลาของตนเอง และปรับปรุงวิธีการใช้เวลาของตนเองได้
 3. สามารถวิเคราะห์งานที่มีอยู่ และงานในความรับผิดชอบของตนเองทั้งในด้านความสำคัญและความเร่งด่วนเพื่อสามารถนำไปจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม
 4. สามารถสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมในงานที่รับผิดชอบและสามารถ allocate เวลาที่เหมาะสมสำหรับงานแต่   ละชิ้นได้ (ไม่มาก-ไม่น้อยจนเกินไป)
 5. สามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองได้

ผู้เข้าสัมมนา

 1. ผู้ที่มีงานยุ่งตลอดเวลา ไม่มีเวลาแม้แต่จะใช้ในการวางแผนการทำงาน
 2. ผู้ที่มีงานล้นมือจนไม่สามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ทันเวลา
 3. ผู้ที่เครียดกับการทำงาน และไม่มีเวลาให้กับกิจกรรมอย่างอื่นในชีวิต
 4. ผู้ที่มีปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของงานและไม่สามารถจะทำงานให้ดีและถูกต้องได้

รูปแบบการสัมมนา

          การบรรยาย การวิเคราะห์ การทำแบบสำรวจ การระดมสมอง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หัวข้อการสัมมนา

1. ลักษณะและความสำคัญของเวลา

เนื่องจากแต่ละคนมีปัญหาในการใช้เวลาไม่เหมือนกัน ดังนั้นการปรับปรุงวิธีการใช้เวลาและการทำงานของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันไปด้วย ผู้เข้าอบรมจะได้รับการสำรวจนิสัยในการใช้เวลาของตนเองเพื่อหาข้อควรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงวิธีการจัดสรรเวลาในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถแบ่งเวลาให้กับทุกอย่างอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงเวลาที่ใช้ในการทำงาน เวลาที่มีให้กับครอบครัว สังคม และเวลาที่มีให้กับตัวเอง

2. นิสัยการทำงานที่ควรปรับปรุง

แต่ละคนมีนิสัยการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เช่นบางคนก็ชอบความสมบูรณ์แบบ บางคนก็ช่างวิตกกังวล บางคนก็ชอบแบบไฟลนก้น เป็นต้น นิสัยเหล่านี้ทำให้คนเราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือเสียเวลามากเกินไปในการทำงานเมื่อเทียบกับผลงานที่ได้รับ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการสำรวจตัวเอง ว่ามีนิสัยการทำงานที่ควรได้รับการปรับปรุงบ้างหรือไม่ รวมถึงวิธีการปรับปรุงนิสัยดังกล่าว นอกจากนี้จะได้มีการบรรยายถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขการผัดวันประกันพรุ่ง และการจัดการกับสิ่งที่มารบกวนการทำงานซึ่งทำให้เราต้องเสียเวลา และต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่บ่อยๆได้อีกด้วย

3. การวิเคราะห์งานและเวลาที่ใช้ในการทำงาน

คนบางคนทำงานอยู่ตลออดเวลา แต่ก็พบว่าทำงานไม่ทันและมีงานเร่งด่วนเข้ามาตลอดเวลา และยังพบอีกว่างานที่เสร็จไปมากมายนั้นล้วนแต่เป็นงานที่ไม่สำคัญ ส่วนงานที่สำคัญนั้นกลับไม่ได้ทำ ทั้งนี้เป็นเพราะเราไม่ได้จัดลำดับก่อน-หลังของการทำงานให้ดี ซึ่งการจัดลำดับก่อน-หลังของการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับทั้งความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละชิ้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เราควรแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละชิ้นให้พอเหมาะพอดี เพื่อจะได้ไม่ต้องทำงานอย่างเร่งรีบและไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปในแต่ละงาน

4. การตั้งเป้าหมายและการวางแผน

การทำงานและการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่จะต้องมีเป้าหมายทั้งคู่ มิฉะนั้นเราจะทำงานและทำกิจกรรมชีวิตอย่างไร้ทิศทาง และไม่อาจตัดสินได้ว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดไม่สำคัญ เมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้ว เราจึงจะวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการและวิธีการในการตั้งเป้าหมาย  การวางแผนประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์ และประจำวัน รวมถึงวิธีการวางแผนและเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนอีกด้วย


Bookmark and Share
 
.pdf การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน(Time and Task Management) ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter