Home > Public Training


 
 
ปลุกศักยภาพ 4D Supervisory Skill ในตัวคุณ View : 480
 
 
     
เรื่อง ปลุกศักยภาพ 4D Supervisory Skill ในตัวคุณ
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 19/07/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

วิทยากรและที่ปรึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้บริหารงานขายและการตลาด ไอซีเอดี กรุ๊ป
 • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจและวิทยากรฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ (Post-ED Learning Group)
 • ที่ปรึกษานักธุรกิจแอมเวย์ประเทศไทย (ABOC)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)     
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาธุรกิจและบริหารงานขาย บริษัทบ้านธนทรัพย์จำกัด
 • ผู้อำนวยการสถาบัน The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
 • วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน องค์กรและสถาบันต่างๆ โดยผ่านบรรยายให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆแล้วหลายหมื่นคน

 

ความเชี่ยวชาญ

 

 

 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
 • วิทยากรรับเชิญทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และศิลปะเพื่อความสำเร็จ อาทิ Creative and Positive Attitude, Positive Thinking and Think Out Box, Mind Training, Leadership Training, Training the Trainer, Executive EQ, AQ, Team-Building, Time management, Effective Sale and Service Program, The Art of Speaking, Powerful Motivation, Personality Development etc.
 • วิทยากรและการบรรยายในองค์กรและเวทีต่างๆ รวมหลายหมื่นคน อาทิ ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการสื่อสารและโทรมนาคม ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจทางการแพทย์ ธุรกิจการเงินและธนาคาร ธุรกิจขายตรง ธุรกิจโรงแรมและพลาซ่า สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและองค์การมหาชน เป็นต้น

หลักการและเหตุผล

          “4D Supervisory Skill” โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิด อุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 2. มีความสามารถในการสื่อสารให้งานได้ผล คนได้ใจ
 3. มีกระบวนการคิดและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
 4. มีแรงบันดาลใจ มีความกระตือรือร้น สามารถกระตุ้นตนเองและลูกน้องให้สร้างผลงาน สูงขึ้น
 5. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านาย เป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล

ผู้เข้าสัมมนา

      พนักงานที่ทำหน้าที่หัวหน้างานหรือเทียบเท่า /ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการสัมมนา

       การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้   

 1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
 2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
 3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
 4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
 5. สื่อมัลติมีเดีย

หัวข้อการสัมมนา

1. กรณีศึกษาการไต่บันไดการสร้างตนเอง สู่การเป็นผู้นำขององค์กร

2. 4D Supervisor

  


3. Leadership Management

              - ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้จัดการ
                  - บันได 5 ขั้น ผู้นำ
                  -  กิจกรรม: การวิเคราะห์ตนเองเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน
                   - Golden Triangle Rule of Leadership

4. Communication for Happy Life and Effective Work

               - ภาษาพูด
                  
- ทักษะการฟัง
                   - ภาษาใจ
                   -
Assertive Communication
                  
-กิจกรรม:สื่อสารอย่างไร งานได้ผล & คนได้ใจ-รักษาคนเก่งและคนดีในองค์กร

         5. Delegation for Team Achievement

 

- การมอบหมายงาน
                  
- การสั่งงาน การติดตามงาน
                   - การยกย่อง การตำหนิ
                   - การสอนงาน
                   - การดูแล
Talent
                   - กิจกรรม
:Delegation for Achievement

6. Motivation for High Productivities

               - การตั้งเป้าหมาย
                  
- การสร้างแรงจูงใจ
                   - การสร้างแรงจูงใจลูกน้องที่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว
                   - กิจกรรม
:การสร้างแรงจูงใจ

          7. กิจกรรม Expertise & Q/A

               - ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
               
- แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

 


Bookmark and Share
 
.pdf ปลุกศักยภาพ 4D Supervisory Skill ในตัวคุณ ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter