Home > Public Training


 
 
การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล View : 384
 
 
     
เรื่อง การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
สถานที่ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 12/07/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณสุธาสินี  เกรียงศักดิ์พิชิต
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซีซีไอ)

 

ประสบการณ์การทำงาน :

  • หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • อาจารย์ และผู้ช่วยฝ่ายบริหารที่  มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เมืองโยโกฮามาประเทศญี่ปุ่น     
  • วิทยากรรับเชิญให้กับองค์กรของภาคเอกชน  รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
  • หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)  จำกัด
  • ผู้บริหารฯ ของซีซีไอ 

หลักการและเหตุผล

         การใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน  เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนจดหมายโต้ตอบ การนำเสนอบันทึกหรือรายงานต่างๆ ถ้าผู้เขียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมช่วยให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เชื่อมั่น และศรัทธา ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ขององค์กรในที่สุด  

วัตถุประสงค์

 

              เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนบันทึก จดหมาย และรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  สละสลวย เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

ผู้เข้าสัมมนา

                เลขานุการ ผู้ช่วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานการประชุม การจัดทำบันทึกทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจ

วิธีการสัมมนา

 

        การฝึกอบรมใช้วิธีการบรรยาย ยกตัวอย่าง ทำแบบฝึกหัดเดี่ยวหรือกลุ่ม และการวิพากษ์งานเขียนของแต่ละกลุ่ม

หัวข้อการสัมมนา

1.    ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ

2.    ขั้นตอนในการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

3.    หลักการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ

-         การใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง

-         การเชื่อมคำและประโยค

4.    การเขียนจดหมาย (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ )

-         รูปแบบของจดหมาย

-         หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ

5.    การเขียนบันทึกข้อความ

-         รูปแบบของบันทึก

-         หลักการเขียนบันทึกทางธุรกิจ

-         หลักการเขียนบันทึกรายงาน

6.    หลักการจับประเด็นเพื่อย่อความ/สรุปความ

7.    การเขียนรายงานการประชุม

-         รูปแบบของรายงานการประชุม

 

-         หลักการเขียนรายงานการประชุม

กำหนดการสัมมนา

หลักสูตร การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 

09.00 - 09.10 .        แนะนำหลักสูตร/วิทยากร

09.10 - 10.30 .        ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ

                               ขั้นตอนในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

10.30 - 10.45 .        พัก อาหารว่าง

10.45 - 12.00 .        หลักการใช้ถ้อยคำและประโยค พร้อมแบบฝึกหัด

                               หลักการเขียนจดหมายและบันทึก

12.00 - 13.00 .        พัก อาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 .        ฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมาย บันทึก และบันทึกรายงาน
                               ตามด้วยการวิพากษ์กิจกรรม
การจับประเด็นเพื่อย่อความ/สรุปความ

14.30 - 14.45 .        พัก อาหารว่าง

14.45 - 16.00 .        การเขียนรายงานการประชุม

-  รูปแบบของรายงานการประชุม

-  วิธีการเขียนรายงานการประชุม

         16.00 .                  ปิดการฝึกอบรม


Bookmark and Share
 
.pdf การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter