Home > Public Training


 
 
วินัยลงโทษ ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง ทำอย่างไรให้ถูกต้อง View : 342
 
 
     
เรื่อง วินัยลงโทษ ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง ทำอย่างไรให้ถูกต้อง
สถานที่ โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 16/07/61 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

·   นักวิทย์ศิลป์ (SciArtist)

·   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (SCEO) Kriszd D-V Corp.,Ltd. , ประธานกรรมการบริหาร Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.

·   วิทยากรประจาสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ กระทรวงยุติธรรม โครงการผู้บริหารหัวหน้าศาลในศาลชั้นต้น

ประสบการณ์ :

·   กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

·   ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

·   กรรมการบริหาร TUV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน

·   ผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจากัดมหาชนหลายแห่ง

·   ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม

·   กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·   ที่ปรึกษาบริษัท องค์การรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน มากกว่า 850 แห่ง 

 

หลักการและเหตุผล

         เรียนรู้ว่าอะไร? คือสาเหตุของการฝ่าฝืนวินัยจุดบอดของ HR ที่ต้องพึงระมัดระวัง สาเหตุสำคัญ ของการปลดออก

 

ไล่ออก ลาออก และประเภทการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานที่ลูกจ้างไม่ทราบ รวมถึงประเภทและขั้นตอนของการลงโทษ
ทางวินัย กรณีลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักานมีอะไรบ้างและต้องจ่ายเงินอย่างไร

 

ผู้สัมมนา

 

         ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงผู้สนใจ

 

วิธีการสัมมนา

·   บรรยาย / ซักถาม

·   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษาจริงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากร 

หัวข้อการสัมมนา

 • ความหมายและวัตถุประสงค์ของวินัยและการลงโทษทางวินัย
  • ความหมายของ วินัย และ วินัยเกี่ยวกับการทำงาน
  • การโยกย้าย ลดตำแหน่งหน้าที่ เป็นการลงโทษทางวินัยหรือไม่
  • วัตถุประสงค์ของวินัย และการลงโทษทางวินัย
 • วินัยและการลงโทษเกี่ยวข้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างไร
 • ประเภทของวินัยเกี่ยวกับการทำงาน มีความหมายอย่างไร?
 • ขอบเขตของวินัยเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อความจำเป็นและเหมาะสม ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  • วินัยทางด้านสถานที่
  • วินัยของวันเวลาทำงาน
  • วินัยเกี่ยวกับความจำเป็น
 • วินัยที่ดีมีลักษณะอย่างไร? ถูกใจและถูกต้อง ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
  • ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถปฎิบัติได้
  • สอดคล้องกับการทำงาน
  • ถูกต้องตามกฎหมาย
 • อะไร? คือสาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย จุดบอดของ HR ที่ต้องระมัดระวัง
 • ประเภทของการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง? จะต้องดำเนินการอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
  • ตักเตือนด้วยวาจา ต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่อย่างไร
  • ตัด หรือ ลด สิทธิประโยชน์ทางด้านใดได้บ้าง
  • การลงโทษพนักงานด้วยการภาคฑัณฑ์
  • การลงโทษด้วยการพักงาน สามารถทำได้ต่อเมื่อลูกจ้างทำผิดสาเหตุใดบ้าง
  • การเลิกจ้าง
 • หลักการในการกำหนดความผิดและโทษทางวินัย ควรจะต้องใช้หลักใด ในการกำหนดความผิด
  • เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
  • พยานหลักฐาน (พยานบุคคล พยานเอกสาร)
  • คณะกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัย
  • การพักงานลูกจ้าง ขณะสอบสวน
  • ลูกจ้างทำผิดซ่ำคำเตือน
 • การลงโทษทางวินัย (ขั้นสูงสุด) การเลิกจ้าง (Dismissal) จะต้องปฎิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันลูกจ้างฟ้องร้องภายหลัง
  • กรณีใดบ้าง? ที่นายจ้างสามารถเลิกจ้าง (ไล่ออก) ได้อย่างถูกต้อง
  • การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษต่างๆ ที่นายจ้างต้องจ่ายลูกจ้าง
 • HR ต้องทำการตรวจสอบเรื่องวินัย ขาด ลา มาสาย แต่งกายผิดระเบียบ มาสายกลับก่อน ทะเลอะวิวาท ดื่มสุรา อื่นๆ ของพนักงานในสถานที่ทำงาน


Bookmark and Share
 
.pdf วินัยลงโทษ ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง ทำอย่างไรให้ถูกต้อง ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter