Home > Public Training


 
 
Project Feasibility Study View : 22,394
 
 
     
เรื่อง Project Feasibility Study
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 26/04/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 25 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณจักรพงษ์  วงศ์วัน

    ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

บริษัท เอ๊กซเปอร์เน็ท จำกัด

  

 ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท    วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบัน AIT (Asian Institute of  Technology)
 • ปริญญาตรี     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

คุณจักรพงษ์ เคยทำงานที่บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการทำงานที่หลากหลายทำให้มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย และงานสนับสนุนลูกค้า , การตลาด การเป็นที่ปรึกษาการจัดการให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย

นอกจากประสบการณ์ในการทำงานดังกล่าวแล้ว คุณจักรพงษ์ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และ Marketing Communication ที่มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น และยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหลายๆ องค์กร ทั้งบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ

หลักการและเหตุผล

          ในขณะที่การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา (Continuous improvement) ทำให้มีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากผู้บริหารและจากผู้ปฏิบัติการ ปัญหาที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าในบรรดาความคิดมากมายเหล่านั้น ความคิดอันไหนดีและสมควรนำมาใช้  ซึ่งการพิจารณาดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ที่จะทำ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำงานใดๆ หรือโครงการใดๆ ก็ดี  จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของงานนั้นๆ หรือโครงการนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน

 

          สำหรับโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจากผู้มีอำนาจเสียก่อน ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study Report) เป็นสำคัญ  ดังนั้น นอกจากจะต้องทำการศึกษาให้ดีแล้ว ยังจะต้องการการทำรายงานให้ดีและนำเสนอผลการศึกษาให้ดีด้วย โครงการต่างๆ จึงจะสามารถผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study

2.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการทำ Feasibility Study

3.  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ

ผู้เข้าสัมมนา

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ
 2. เจ้าของกิจการ
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ และนำเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ Feasibility Study
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการทำ Feasibility Study
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ

ผู้เข้าสัมมนา

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ
 2. เจ้าของกิจการ
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ และนำเสนอโครงการ

หัวข้อการสัมมนา

1.   ความสำคัญของความคิด และการเลือกโครงการ

2.   การวัดความคุ้มค่าและการประมาณการ (cost/benefit analysis and estimation)

-       ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้

-       ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้

-       การทำ sensitivity analysis และการบริหารความเสี่ยง (risk management)

3.   ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study)

4.   การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ

-       ด้านการปฏิบัติการ

-       ด้านการลงทุนและการเงิน

-       ด้านเทคนิค

-       ด้านเวลา

5.   การเขียนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study report)

6.   การนำเสนอผลการศึกษา (Presentation) และข้อควรระวัง

 

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter