Home > Public Training


 
 
Labour Laws Advances 4.0 กฎหมายแรงงานยุค 4.0 เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร View : 16,956
 
 
     
เรื่อง Labour Laws Advances 4.0 กฎหมายแรงงานยุค 4.0 เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร
สถานที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ (รัชดา)
วันที่อบรม 04/03/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 19 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

 วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

·   นักวิทย์ศิลป์ (SciArtist)

·   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (SCEO) Kriszd D-V Corp.,Ltd. , ประธานกรรมการบริหาร Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.

·   วิทยากรประจาสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ กระทรวงยุติธรรม โครงการผู้บริหารหัวหน้าศาลในศาลชั้นต้น

ประสบการณ์ :

·   กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

·   ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

·   กรรมการบริหาร TUV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน

·   ผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจากัดมหาชนหลายแห่ง

·   ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม

·   กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

·   ที่ปรึกษาบริษัท องค์การรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน มากกว่า 850 แห่ง 

รูปแบบการสัมมนา

               บรรยาย  กรณีศึกษา และกิจกรรมการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับวิทยากร

ผู้เข้าสัมมนา

          ผู้บริหาร  ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /แรงงานสัมพันธ์  /พัฒนาองค์กร  และผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

หัวข้อสัมมนา

1.    กฎหมายแรงงานยุค 4.0 แนวคิดพื้นฐานและการนำจิ๊กซอว์การบริหารภายในองค์กร (HRM,HRD,OD,Management System,Strategy Plan ,Policy เป็นต้น) มาเชื่อมโยงกับกฎหมายว่าด้วยแรงงานเพื่อนำไปปรับใช้ในทางปฏิบัติภายในองค์กร

2.    สภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างคืออะไร ไม่ปฏิบัติตามได้หรือไม่

·         มีโทษทางอาญาถึงจำคุกด้วยหรือไม่

·         เราสามารถนำสภาพการจ้างและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่างๆมาลงไว้ในระบบ Intranet สื่ออิเล็คทรอนิคส์ขององค์กรเพื่อการสื่อสาร และให้ลูกจ้างเข้าถึงข้อมูลรวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์สวัสดิการของตนเองได้หรือไม่ มีขอบเขตการจัดการอย่างไร?

·         ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน,คู่มือสวัสดิการ,คู่มือพนักงาน , Work Instructions ,Job Description,ประกาศ,คำสั่ง,แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลฯลฯ

3.    ภาษาที่ใช้สื่อสาร ทำข้อตกลง สัญญาจ้างต้องใช้ภาษาใด? หากมีการจ้างลูกจ้างต่างด้าวจะทำอย่างไร

4.    การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างทำได้หรือไม่เพียงใด

·         ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และประเภทใดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้เลย

·         ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง สามารถประกาศผ่าน Website Intranet Intranet Social Network ต่างๆ เช่น Line Facebook Instagram เป็นต้นได้หรือไม่

5.    สิทธิฝ่ายจัดการสำคัญอย่างไร? ในการบริหารจัดการ ศาลรับรองอำนาจนายจ้างหรือสิทธิฝ่ายจัดการแค่ไหน

·         นายจ้างสามารถนำนโยบาย คำสั่งทางการบริหาร ประกาศที่นายข้างกำหนดขึ้นชี้แจง และเวียนให้ลูกจ้างทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำได้หรือไม่

6.    สัญญาจ้างแรงงานแต่ละประเภท โดยให้ดึงข้อมูลเชื่อมโยงกับการสมัครงาน (รายละเอียดและข้อมูลผู้สมัคร) การสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ การประเมินผลทดลองงาน เอกสารข้อมูลประวัติลูกจ้างที่สแกนไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไร? และใช้ในศาลแรงงาน ทำให้ศาลเชื่อและรับฟังพยานหลักฐานได้หรือไม่

7.    ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างในกรณีต่างๆ เช่น เลิกจ้าง ลาออก ปลดออก ไล่ออกฯ ระเบียบข้อบังคับการทำงานของนายจ้างกำหนดให้ จะต้องใช้แบบฟอร์ม (เอกสาร) ในรูปแบบที่นายจ้างกำหนดเท่านั้น

·         กรณีลูกจ้างลาออกโดยการส่งข้อความผ่านทาง Line โพสต์บนFacebook หรือ Facebook Messenger ไปยังผู้บังคับบัญชา มีผลบังคับใช้ได้หรือไม่

·         การเลิกสัญญา จำเป็นต้องออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ ถ้ามีความจำเป็นจะส่งหนังสือเลิกสัญญาจ้างไปทางอีเมล์ หรือแนบใน Line หรือ Facebook Messenger ได้หรือไม่ มีผลตามกฎหมายแรงงานอย่างไร

8.    วันหยุด (วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจำสัปดาห์) วันลาที่กฎหมายกำหนดและที่นายจ้างกำหนดให้นอกเหนือกฎหมายแรงงานนั้น นายจ้างสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการได้โดยอิสระ ซึ่งในการขออนุญาตหยุดหรือลางานของลูกจ้าง การให้ความเห็นชอบ

·         ประเด็นการลาผ่าน E-mail ,Line (ส่วนตัว,กลุ่ม),SMS,ลา On Line ทางโทรศัพท์,บอกเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่ได้บอกหัวหน้างาน มีผลอย่างไร?

·         กรณีไม่ให้พนักงานใช้สิทธิลา สามารถทำได้หรือไม่ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร?

·         การลาที่หัวหน้าไม่เซ็นอนุมัติถือว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

·         การอนุมัติการหยุด/ลาของนายจ้างในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ที่นายจ้างนำมาใช้นั้น มีผลทางกฎหมายหรือไม่เพียงใด จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่

·         หากโปรแกรมกำหนดให้ผู้อนุมัติมากกว่า 1 คนจะถือผลการอนุมัติของใครจึงสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

9.    การบอกกล่าวล่วงหน้าผ่าน Smart Phone และสื่อสังคมออนไลน์มีวิธีการอย่างไร ที่กฎหมายแรงงานให้การรับรอง และถือเป็นการบอกกล่าวเป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร) หรือไม่อย่างไร

10.  ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายชดเชย และไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยนั้นคืออะไร

11.  ประเด็นเกี่ยวกับวินัยลงโทษของพนักงาน กรณีให้ Social Media ในรูปแบบต่างๆ กรณีลูกจ้าง Check in หรือโพสต์ข้อความต่างๆมีผลอย่างไร?

·         แสดงความรู้สึกที่ไม่เหมาะสม

·         ตำหนิ ด่าทอบริษัท หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน

·         ใช้ข้อความไม่สุภาพ

·         ทะเลาะวิวาทผ่าน Social Media

12.  Hardware Software ระบบบันทึกเวลาการทำงาน สถิติการหยุด การลางาน การนำกล้องวงจรปิดมาใช้ในการบริหารจัดการ กฎหมายแรงงานอนุญาตให้ทำได้แค่ไหนเพียงใดที่ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

13.  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรวจสอบการกระทำความผิดทางวินัยและใช้ในการลงโทษทางวินัยลูกจ้างนั้นทำได้หรือไม่เพียงใด

14.  การดึงข้อมูลลูกจ้างจากอีเมล์ขององค์กรมาใช้ในการสอบสวนการกระทำความผิดและตรวจจับพฤติกรรมลูกจ้างสามารถทำได้หรือไม่

15.  การนำอุปกรณ์บันทึกเสียงและภาพมาใช้ในการสอบสวนทางวินัย การมาปฏิบัติงาน การขาดงานเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างหรือไม่เพียงใด สามารถทำได้หรือไม่

16.  การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ลูกจ้างเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินทัศนคติ ประเมินจรรยาบรรณและค้นหาแนวโน้มการกระทำความผิดสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่มีขอบเขตในการพิจารณาการนำมาใช้โดยไม่เกิดปัญหาแรงงานและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานอย่างไรบ้าง

17.  การแจ้งสภาพการจ้าง สิทธิ ประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด โบนัสฯลฯ กรณีแจ้งผ่าน Smart Phone หรือ Application ที่นายจ้างกำหนดโดยให้ Log in เข้าไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวสำหรับสภาพการจ้างต่างๆของลูกจ้างด้วยตนเอง โดยไม่ใช้ Slip เงินเดือนทำได้หรือไม่อย่างไร

18.  การเข้าถึงข้อมูลโดยลูกจ้างแต่ละคนสามารถตรวจสอบแบบ Real time สำหรับ สถิติการมาทำงาน การหยุดงาน ขาดงาน ลางาน ผลการประเมินสถิติทางวินัย/การลงโทษฯลฯของตนเองได้นั้น มีผลทางกฎหมายหรือไม่เพียงใด ใช้อ้างอิงเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมตามมาตรา 14/1 ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานได้หรือไม่

19.  หนังสือรับรองการผ่านงานนายจ้างออกให้และส่งไปทางอีเมล์หรือ Social Network ที่ลูกจ้างมีอยู่ถือว่าเป็นการออกใบสำคัญแสดงการทำงานตามกฎหมายแล้วหรือไม่

20. ท่านถาม อาจารย์ตอบ

 


Bookmark and Share
 
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter