Home > Public Training


 
 
Leadership Effectiveness ปลุกพลัง Leadership ในตัวคุณ View : 3,470
 
 
     
เรื่อง Leadership Effectiveness ปลุกพลัง Leadership ในตัวคุณ
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 13/03/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 19 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณพิศิษฐ์  โชคปรีชา

ที่ปรึกษา และวิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

    ประวัติการทำงาน:
    • อดีตผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ ที่การเคหะแห่งชาติ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี
      รับผิดชอบ ด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

    ตำแหน่งงานปัจจุบัน:
    • ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    • ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท International Quality Management (IQM)
    • วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท Golden Mind Service (GMS)
    • วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท Strategic Business Development Center(SBDC)
    • ปัจจุบัน ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
      ทั้งของภาครัฐและเอกชน บริการให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากร /ผู้นำสัมมนา

หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันนี้ สภาพการทำงานของทุกองค์กรไม่ว่าจะประกอบธุรกิจใดก็ตาม ทั้งภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ส่วนใหญ่กำลังอยู่ในสภาพของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ทันและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ที่สำคัญสามารถส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ต่อความมั่นคงของพนักงานในองค์กร ฉะนั้น ผู้บริหารขององค์กรในทุกระดับ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน  ตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิด พฤติกรรมและทักษะความสามารถในบทบาทการเป็นผู้บริหาร จากนี้ไปองค์กรจะสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความเก่งความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการบริหารจัดการอย่างเดียวไม่เพียงพอ ที่สำคัญจะต้องสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นด้วยเพื่อที่จะสามารถนำลูกน้อง/เพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติภารกิจจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

         ในหลักสูตรนี้ จึงเน้นการทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์เฉพาะ ในเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์     

    1.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของบทบาทภาวะความเป็นผู้นำซึ่งมีความสำคัญและส่งผลต่อการสร้างความสำเร็จของงาน

    2.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา เกิดประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันจากการทำกิจกรรมภาวะความเป็นผู้นำ (Learning Activities)  เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถโดยตรง และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

รูปแบบการสัมมนา

      เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของผู้เข้าสัมมนาและวิทยากร โดยใช้กิจกรรม เกม   Case Study เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

      เข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเล่นบทบาทของการเป็นผู้นำ โดยผู้นำต้องเริ่มจากการทำงานภายใต้กระแส การเปลี่ยนแปลง  กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการทำงาน ตามด้วยสร้างทีมงานและสนับสนุนทีมให้ทำงานบรรลุผลสำเร็จ

หัวข้อการสัมมนา

1.  ปลุกพลังความคิด

·         Attitude Changes  Everything

     : ทัศนคติที่มีประโยชน์  และ ไม่มีประโยชน์  / ผลกระทบ แนวทางการจัดการ

·         การคิดเชิงบวก

               : พัฒนาพลังแห่งจินตนาการและสร้างสรรค์

·        การคิดอย่างเป็นระบบ

                        : พัฒนาการคิดอย่างมีเหตุมีผล คิดเชิงระบบ

·       การคิดอย่างสร้างสรรค์

                        :พัฒนาการคิดแบบผสมผสาน  ต่อยอด ความคิดเดิม และ คิดสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีอยู่ในวันนี้

 

            Workshop : ผู้นำกับความคิดเชิงบวก

 

          2. ปลุกพลังการทำงาน

·         มุ่งมั่นสู่ภาวะความเป็นผู้นำ

·         ผู้นำที่ดี คือผู้นำตามสถานการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

·         รูปแบบภาวะผู้นำที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

·         Proactive Working ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการทำงานเชิงรุก

            Workshop: ผู้นำแบบ Proactive

 

           3.ปลุกพลังผู้นำทีม

·         ปลดปล่อยศักยภาพคนในทีม

·         เสริมสร้างจุดแข็งคนในทีม เพื่อความสำเร็จของงาน

·         การกระตุ้นและส่งเสริมทีม

         : สร้างความรู้สึกร่วมกันเพื่อชัยชนะของทีมและองค์กร

         : การสร้างหรือปลุกเร้าความเป็นผู้นำให้กับตนเอง

         : เชื่อมั่นว่าตนเองทำได้ เป็นผู้นำที่ดีได้

         : สามารถทำงานภายใต้วิกฤติความกดดัน

            Workshop: Team Synergy   สร้างพลังทีม สู่ความเป็นเลิศ

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter