Home > Public Training


 
 
สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (Selling Skills with Dynamic Customer) View : 4,199
 
 
     
เรื่อง สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (Selling Skills with Dynamic Customer)
สถานที่ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (กรุงเทพฯ)
วันที่อบรม 14/03/62 เวลา  09:00 - 16:00
รับสมัคร 25 อัตรา
คงเหลือ 23 อัตรา
ราคา/ท่าน (ปกติ) 5,000 บาท
ราคา/ท่าน (สมาชิก) 4,500 บาท
รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊กที่นี้

วิทยากร

คุณสุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

หลักการและเหตุผล 

        การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายหลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการขายครบขั้นตอน การวิเคราะห์ลูกค้าที่หลากหลาย  การเข้าถึงลูกค้า  การเปิดใจลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การตอบคำถาม และข้อโต้แย้ง  วิธีการการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้านำไปสู่การปิดการขายอย่างได้ผล
  2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานขายต่อลูกค้า สินค้า บริษัท และงานขาย
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

ผู้เข้าสัมมนา

          พนักงานขาย หัวหน้าฝ่ายขาย   ตัวแทนขาย Sale Executive เจ้าของกิจการ  และผู้สนใจในด้านงานขาย ที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงทักษะการขายเพื่อก้าวสู่การเป็นสุดยอดนักขาย

วิธีการสัมมนา

·      บรรยาย / ซักถาม

·      กรณีศึกษา

·      Workshop  ฝึกปฏิบัติ

·      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษาจริงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากร

หัวข้อการสัมมนา

1.    บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ

2.    ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พนักงานขายต้องเข้าใจและเข้าถึง

3.    ประเภทและการบริหารลูกค้าที่หลากหลาย ***จัดทำพิเศษให้***

    (เรียนรู้ลูกค้าอย่างเข้าใจพร้อมวิธีการพิชิตลูกค้าในแต่ละรูปแบบ)

4.    ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ

    (ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)

·         การเสาะหาลูกค้าเพื่อการขาย - เรียนรู้ใครคือลูกค้าที่คุณต้องไปขาย

·         การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง

·         การนัดหมายลูกค้า - นัดอย่างไรให้ลูกค้ารับนัด

·         การเปิดการขาย เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย

·         การวิเคราะห์โอกาสการขาย โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร

·         การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง

·         การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง - จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ

·         การเจรจาต่อรอง เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า

·         การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ออร์เดอร์

·         การติดตามผลและบริการหลังการขาย- บริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและซื้ออีก

5.    ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

(สิ่งที่นักขายต้องทำ เพื่อให้เป็นนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่น)

6.    การทบทวนการขาย ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก

7.    กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย

(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)

8.    บุคลิกภาพสำคัญของนักขายมืออาชีพ การแต่งกาย การวางตัว และการควบคุมอารมณ์

9.    คุณสมบัติสำคัญของนักขายมืออาชีพความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

10. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้

 


Bookmark and Share
 
.doc แบบฟอร์มลงทะเบียน ประเภทไฟล์ : .doc ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
 
 
< back
 
 
 
 
 
twitter twitter